Нэвтрэх хэсэгСанал асуулга

Танд ямар мэдээлэл хамгийн их хэрэгтэй байна вэ?
 

Төслийн  нэр, код:

Тогтвортой Амьжиргаа-2 төсөл

 

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

2-р үе шат 2008-2012 он

 

Төслийн нийт төсөв

49.9 сая ам доллар

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

Дэлхийн банк, Японы ЗГ, ЕХ

Санхүүжилтийн хэлбэр

Зээл 40%, буцалтгүй тусламж 60%

Төсөл хэрэгжих салбар

Бэлчээрийн МАА-н эрсдлийн удирдлага,

Иргэд, орон нутгийн оролцоо, санаачлага

Орон нутгийг чадавхижуулах

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

Монгол улсын засгийн газар, Европын Холбоо, Японы УХХСан, Дэлхийн Банк

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

Энэхүү төслийг 21 аймгийн 329 сум, УБ хотын 9 дүүрэгт хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Газарзүйн ялгавартай байдлыг үл харгалзан, эдгээр Засаг захиргааны нэгжийн түвшинд нийтлэг байгаа зүйл бол ядуурлын түвшин өндөр, байгалийн нөөцийн тогтвортой бус менежменттэй байгаа явдал юм. Энэ байдал нь орон нутгийн иргэд, олон нийтийг ямарваа нэг өөрчлөлтөд хэт мэдрэмтгий байх, эрсдэлд эмзэг байх нөхцлийг бий болгож байна. Ихэнх иргэд, олон нийт төслийн бүхий л үйл ажиллагаанаас ашиг хүртэнэ гэж тооцсон.

Төслийн зорилго:

Монгол орны хэмжээнд эмзэг байдлыг бууруулах бүтэц, зохион байгуулалтын механизмыг өргөжүүлэн тархааснаар амьжиргааны найдвартай, тогтвортой байдлыг дээшлүүлэх явдал юм.

 

Төслийн  нэр, код:

Монголын Мянганы Сорилтын Сангийн Хот Орчмын Бэлчээрийн төсөл

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

2008 оны 9 сарын 17-ноос 2013 оны 9 сарын 17

Төслийн нийт төсөв

11,8 сая ам доллар

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

АНУ-ын Мянганы сорилын корпораци

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих салбар

Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

Монголын Мянганы Сорилтын Сан

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

Эрдэнэт, Дархан, Улаанбаатар, Хархорин, Чойболсан хот орчимд хэрэгжинэ

Төслийн зорилго:

-          Бэлчээрийг малчдын бүлэгт гэрээгээр ашиглуулах системийг нэвтрүүлэх

-          Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх

-          Малчид болон мэргэжилтнүүдийн эрчимжсэн болон хагас эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх чадавхийг дээшлүүлэх

Төслийн  нэр, код:

Хөдөөгийн Ядуурлыг Бууруулах Хөтөлбөр, 592-MN

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

7 жил /2003-2010/

Төслийн нийт төсөв

19.2 сая ам доллар

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

Монгол Улсын Засгийн газар, Хөдөөг аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан

Санхүүжилтийн хэлбэр

Зээлийн

Төсөл хэрэгжих салбар

Хөдөө аж ахуй, нийгмийн үйлчилгээ, эдийн засаг, иргэний нийгэм

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

Архангай, Булган, Хөвсгөл, Хэнтий аймгууд

Төслийн зорилго:

Хөтөлбөрийн хэтийн зорилго нь байгалийн нөөц баялаг байнга хомсдсоор байгаа нөхцөлд амьдарч буй хөдөөгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн ядуурлыг тогтвортой, зохистой аргаар бууруулна.

Төслийн  нэр, код:

Хөдөөг хөгжүүлэх, сургалт

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

2004-2010

Төслийн нийт төсөв

4.1 сая Канад доллар

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

Канад улсын Засгийн газар

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих салбар

Хөдөө aж ахуй

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

  • Саскатчеваны их сургууль
  • Хөдөө ах ахуйн их сургууль
  • ХААХҮЯ-ны дэргэдэх ХААШУОҮНТ
  • Канадын Агритим консалтинг

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

Төв аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Дархан-Уул аймаг, Орхон аймаг

Төслийн зорилго:

Хөдөөгийн тогтвортой хөгжлийг хангах

Төслийн нэр

Монгол орны зуданд нэрвэгдсэн эмзэг малчин өрхүүдийн амьжиргааг дэмжих онцгой байдлын тусламж

Төслийн код

OSRO/MON/001/AUS

 

OSRO/MON/002/CHA

TCP/MON/3301

Төслийн хэрэгжих хугацаа

2010.03.01-2010.08.31

2010.03.09-2010.06.08

2010.03-2011.02

 

Төслийн нийт төсөв

USD 298 200

USD 600 000

USD 477 000

 

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

НҮБ, Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих салбар

Мал аж ахуйн салбар, өвөлжилтийн хүндрэл, зудыг хохирол багатай давах, бэлтгэл хангах

Хэрэгжүүлэх байгууллагууд

НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагын Техникийн Туслалцааг Зохицуулах Төслийн нэгж

 

Хамрах хүрээ

Зуданд хамгийн их хохирол амссан  7 аймаг болох Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь, Завхан  аймгийн 22 сумд

 

 

 

 

Төслийн зорилго

Гол зорилго:

  • Зудад нэрвэгдсэн 7 аймгийн малчин өрхийн хүнсний болон амьжиргааны баталгаат байдлыг хангах, онцгой байдлын тусламж үзүүлэх, малын хорогдлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;
  • Зуданд нэрвэгдсэн малчин өрхүүдийн гамшигт өртөх эрсдлийг бууруулах, бэлтгэл ажлыг хангах, мал аж ахуйд суурилсан амьжиргааг дээшлүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр боловсруулах,  цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлыг дэмжих, тус салбарт үнэлгээ хийх;
  • Хөдөө аж ахуйн салбарт төр болон төрийн бус байгууллагууд хоорондоо үр дүнтэй, хамтран ажиллах механизмыг хангах;

 

Төслийн нэр

Цөлжилтийг бууруулах газрын тогтвортой менежмент

Хугацаа

2008 – 2012

Төсөв

US$4.1 сая

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

НҮБХХ,  Швейцарийн Засгийн газар, Голландын Засгийн газар

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих салбар

Газар/бэлчээрийн менежмент, цөлжилт, газрын доройтол бууруулах

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

ХХААХҮЯ, БОАЖЯ

Хамрах хүрээ

Сүхбаатар, Дорноговь, Төв, Өвөрхангай аймгийн 13 сум

Зорилго

Төслийн удаан хугацааны зорилго нь улс орны байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээнд үйлчилж буй бэлчээр, хөдөө аж ахуй, ойн болон газрын бусад нөөцийн хэрэглээг экосистемийн нөхөн үйлдвэрлэл, экологийн функцийг хадгалсан, тогтвортой, бүтээмжтэй систем болгон төлөвшүүлэх явдал юм

 

Төслийн  нэр, код:

Шувууны томуу, хүний томуугийн цартахалтай тэмцэх чадавхийг сайжруулах төсөл

 

TF 092027

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

2008 оны 9 дүгээр сарын 16-аас 2010 оны 11 дүгээр сарын 30

Төслийн нийт төсөв

4 656 463 ам.доллар

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

Дэлхийн банк, Европын зөвлөлийн салбар зөвлөл

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих салбар

Эрүүл мэнд, мал эмнэлэг, онцгой байдлын салбар

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

Эрүүл мэндийн яам, Мал эмнэлэг үржлийн газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

Улаанбаатар хот, Булган, Дархан-Уул, Дорнод, Орхон, Увс аймгийн Эрүүл мэнд, мал эмнэлэг, онцгой байдлын салбарын улсын албад

Төслийн зорилго:

Төслийн зорилго нь халдварт өвчнийг цаг тухайд нь илрүүлэх, шуурхай хариу арга хэмжээ авах, мал эмнэлэг, эрүүл мэнд, онцгой байдлын салбарын чадавхийг сайжруулах, тухайлбал Монгол Улсад шувууны томуу, хүний томуугийн цартахалтай тэмцэх чадавхи, бэлэн байдлыг сайжруулах болно.

Төслийн  нэр, код:

“Малын эрүүл мэнд мал аж ахуйн зах зээл” төсөл

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

2008-2012

Төслийн нийт төсөв

9.300.000 Евро

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

Европын холбоо

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж

 

Төсөл хэрэгжих салбар

ХАА, МАА, мал эмнэлэг

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

ХХААХҮЯ

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

Булган, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв аймаг болон Улаанбаатар хот

Төслийн зорилго:

Бүтээмж сайтай бөгөөд зах зээлийн баримжаатай мал аж ахуйн салбарыг бий болгох замаар ахуй амьдрал нь мал аж ахуйн салбараас хамаарч байдаг хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг сайжруулах

Төслийн  нэр, код:

“Мал аж ахуй, газар тариалан хосолсон загвар аж ахуйг хөгжүүлэх экстейншиний тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

2010.03.01-2013.03.01

Төслийн нийт төсөв

177.000.000 иен

Хандивлагч улс, олон улсын байгууллагын нэр

Япон улсын Засгийн газар

Санхүүжилтийн хэлбэр

 

Буцалтгүй тусламж

Төсөл хэрэгжих салбар

Мал аж ахуй Газар тариалангийн хосолсон загвар, Экстейншин

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

ХХААХҮЯ, ХААҮШУОНТ, ЖАЙКА, ЯУХААОЗАЯ, ХААХҮХ

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

Булган /Дашинчилэн, Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр/

Дархан /Хонгор, Орхон/

Сэлэнгэ /Мандал, Зүүнбүрэн, Баянгол/

Төв /Батсүмбэр, Жаргалант, Сэргэлэн/

Хэнтий /Хэрлэн, Өмнөдэлгэр/

Орхон /Жаргалант/

Төслийн зорилго:

Төсөлд хамрагдсан бүс нутгийн мал аж ахуй газар тариалан хосолсон аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх механизм боловсронгуй болж, экстейншиний үйл ажиллагааг төв болон орон нутгийн түвшинд бэхжихэд хувь нэмэр оруулахад оршино

Төслийн  нэр, код:

МАА-н Эрсдэлийг Урьдчилан Мэдээлэх Тогтолцоо

 

(МААЭУМТ) төсөл буюу Mongolian LEWS project

Төслийн хэрэгжих хугацаа (эхлэх – дуусах огноо):

2009-2012 он

Төслийн нийт төсөв

889,000 USD

Төсөл хэрэгжих салбар

ХАА-н салбар

Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд

Мерси Кор, Монгол ОУБ, Дэлхийн Банк, Тогтвортой Амжиргаа-II төсөл, АНУ-ын Техасын ХААМИС, Блакландын Агро Судалгааны төв

Төслийн хамрах хүрээ /төсөлд хамрагдах байгууллага, хот, аймаг, орон нутгийн нэгж/

21 аймаг (Нийт аймгуудын нутагт нийт 803 бэлчээрийн мониторингийн судалгааны 8 х 8 км бүхий талбайнууд)

Төслийн зорилго:

Монгол орны малчид, мал аж ахуйн үйлвэрлэл эрхлэгчдэд байгалийн болзошгүй эрсдэл болох ган, зудын сэрэмжлүүлэг, бэлчээрийн урьдчилсан мэдээллийг түгээх, эрсдэлийн менежментийн технологи буюу МАА-н Эрсдэлийг Урьдчилан Мэдээлэх Тогтолцоог (МААЭУМТ) бий болгох (LEWS - Livestock Early Warning System)

<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 Дараахи > Төгсгөл >>
Хуудас 4-с 1

Хэл

Хайлт

Мэдээ хүлээн авах

Хуанли

<<  2-Р Сар 2019  >>
 Да  Мя  Лх  Пү  Ба  Бя  Ня 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Фото

Архив

Нийт хандалт

206576
ӨнөөдөрӨнөөдөр120
Энэ 7 хоногтЭнэ 7 хоногт4522
Энэ сардЭнэ сард71310
НийтНийт2065766