Исгэлтийн үйлдвэрлэл

Төрөл бүрийн ундааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ, мян.л

Бүтээгдэхүүн 2014 2015 2016 2017* 2017/2016
Цэвэр ус 52119.0 60550.2 59104.7 60682.0 2.7
Амтат ус, ундаа 92537.0 112571.4 128887.6 148073.4 14.9
Шүүс 80178.3 70329.1 55762.0 67003.3 20.2
Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо 2014-2017/12

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, мян.л

Он 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016
Спирт 3609.1 3440.4 3305.3 1925.4 3149.0/
9126.0
8668.6 8647.4 8854.5 2.4
Архи 20396.7 25596.1 26814.6 24774.0 24181.4 21131.9 23808.1 24647.3 3.5
Шар айраг 44875.5 57133.6 65124.6 63775.3 67740.7 74857.2 75732.4 82415.2 8.8
Дарс - 122.8 79.8 78.3 76.4 75.0 79.5  102.6 29.1

Хүнсний болон техникийн спиртийг согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлд хэрэглэхээс  гадна  хүн болон мал эмнэлэг, хэвлэлийн үйлдвэр, арьс ширний үйлдвэр, барилга, тээвэр, хүнсний үйлдвэрийн хөргөлтийн машин, лабораториуд, гоо сайхан, нийтийн хоолны газар зэрэг салбарт тус тус өргөнөөр ашиглаж байна.

Нэг хүнд ногдох согтууруулах ундааны хэмжээ, л

Төрөл 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Архи, дарс 10.6 10.8 9.6 9.2 7.8 8.7
Үүнээс: Архи 9.3 9.6 8.7 8.3 7.1 8.0
             Дарс 1.3 1.2 0.9 0.9 0.7 0.7
Шар айраг 28.1 32.7 33.1 29.8 29.7 29.6
Эх үүсвэр: Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт

Тайлбар:*2018 онд 8 архи, 1 спирт, 3 шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, 11 архи, 1 спирт, 2 шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болгохоор Засгийн газар хүргүүлсэн. 2017 онд 11 тусгай зөвшөөрлийг  түдгэлзүүлсэн. 

Засгийн газрын 2008 оны 4 дүгээр тогтоолоор үүрэг болгосны дагуу тусгай зөвшөөрөл нэмж олгоогүй болно.

2018 оны 2 сарын байдлаар Говьсүмбэр, Дорноговь, Орхон, Хэнтий, Сүхбаатар аймаг архины үйлдвэргүй, Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан, Баянхонгор, Архангай,  Булган, Дундговь, Өмнөговь зэрэг 9 аймаг тус бүр нэг үйлдвэр тусгай зөвшөөрөлтэй байна.

Сүүлийн жилүүдэд согтууруулах ундааны зах зээлийн бүтцэд өөрчлөлт орж, спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундааны эзлэх хувь багасаж байна. 

Согтууруулах  ундааны  импорт, экспорт, мян.л

 Барааны нэр Импорт Экспорт
2016 2017 2016 2017
Шар айраг 16684.9 6386.0 162.4 329.7
Усан үзэмний цэвэр дарс 1277.2 1807.9 1.5 11.2
Хөөсөрдөг дарс 35% хүртэл спиртийн агууламжтай,
вермут, бусад дарс, шуугин дарс
708.3 830.1 0.2 0.2
Архи, виски, конъяк 769.2 882.6 30.2 14.4
Эх үүсвэр: Гаалийн статистик эмхтгэл

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл Үндэслэл Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ Зөвшөөрлийн хугацаа
Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
  Спирт - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
- Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль
- Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Шинээр 200 сая төгрөг
Сунгалт 100 сая төгрөг
3 жил
  Архи Шинээр 100 сая төгрөг
Сунгалт 50 сая төгрөг
3 жил
  Дарс Шинээр 20 сая төгрөг 
Сунгалт 10 сая төгрөг
3 жил
  Шар айраг Шинээр 50 сая төгрөг 
Сунгалт 25 сая төгрөг
3 жил
Согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл
  Архи - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
- Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль
- Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Шинээр 100 сая төгрөг 
Сунгалт 50 сая төгрөг
2 жил
  Дарс Шинээр 20 сая төгрөг 
Сунгалт 10 сая төгрөг
2 жил
  Шар айраг Шинээр 50 сая төгрөг 
Сунгалт 25 сая төгрөг
2 жил
Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам