Хүнсний аюулгүй байдал

Монгол Улсын хүнсний аюулгүй байдлын бодлого, эрх зүйн орчин нь Үндсэн хуулийн хоёрдугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалт “хүн амьд явах эрхтэй...” гэсэн суурь зарчим, Монгол Улсын нэгдэн орсон “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаг”, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа, салбарын харилцааг  зохицуулж буй эрх зүйн актын хүрээнд бүрдэж байна. 

Хүнсний аюулгүй байдал нь Үндэсний аюулгүй байдлын чухал хэсэг бөгөөд  төрөөс баталсан хүнсний салбарын бодлого, авч буй арга хэмжээ түүний хэрэгжилт, хүнсний сүлжээний бүх үе шат дахь хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа, тэдгээрт тавих хяналт, шалгалт, түүнчлэн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжаар илэрхийлэгддэг онцлогтой. 

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудал нь салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хоорондын ажлын уялдаа, хувийн хэвшлийн идэвхтэй оролцоог шаардсан салбар дундын зохицуулалтын шинжтэй, бүх нийтийг хамарсан чухал ач холбогдолтой. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнны зүгээс хүнсний аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд төрийн бусад яам, агентлаг, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, НҮБ-ын Хүнсний эрх зүйн хороо зэрэг олон улсын байгууллагууд, Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Монголын хүнсчдийн холбоо, Монголын махны холбоо зэрэг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоод, холбогдох эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. 

Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн үндэсний болон тодорхой салбар, чиглэлийн 20 гаруй төсөл, хөтөлбөр, мөн олон улсын байгууллага, гадаад орны 10 гаруй төсөл, олон улсын хүмүүнлэгийн төслүүд хэрэгжсэн, одоо хэрэгжиж байна. 

Засгийн газрын 2009 оны 32 дугаар тогтоолоор батлагдаж, 2011 оны 114 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон “Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөр 2009-2016 онд хэрэгжиж байна. Цаашид “Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” хөтөлбөрийг боловсруулж, энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон зорилтыг үргэлжлүүлж хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байна.

“Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөрийн эхний үе шат /2009-2012 он/-нд хүрэхээр төлөвлөсөн 21 үр дүн, шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 78.0 хувьтай дүгнэгдэж хөтөлбөрийн 2 дахь үе шат /2013-2016 он/-нд 4 тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд 17 үр дүнг гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2015 оны тайланг энд дарж үзнэ үү. 

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам