Төсөв, санхүү

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсөв

2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсвийн төсөл

3. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын тодотгосон төсөв

4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсвийн хуваарь

5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсвийн гүйцэтгэл

6. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын санхүүгийн тайлан

7. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

8. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын төсвийн гүйцэтгэл сараар

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын мэдээллийг энд дарж үзнэ үү

 

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам