Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

2018 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудтын тайлан

1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар
- 2018 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар
2018 оны хагас жилийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар
2018 оны хагас жилийн байдлаар

4. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар

 

2017 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудтын тайлан

1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар
2017 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар
2017 оны хагас жилийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар
2017 оны хагас жилийн байдлаар

4. Яамны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар

5. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

9. Салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
 

2016 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудтын тайлан

1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар
2016 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар
2016 оны хагас жилийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар
2016 оны хагас жилийн байдлаар

4. Яамны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

5. Яамны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

9. Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
Чацаргана хөтөлбөр
Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх үндэсний хөтөлбөр
- Хэвлэлийн үйлдвэрлэл  хөтөлбөр
- Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр
- Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр
- Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр
Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр
- Мах хөтөлбөр

10. Салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Ногоон алт төсөл
Малын эрүүл мэнд төсөл
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл
Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл
Өмнөд өмнөдийн хамтын ажиллагаа (ӨӨХА) хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын “Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих техник туслалцаа төсөл
Монгол ногоо төсөл 
Буудайн элит үр гаргах, үржүүлэх төсөл
- Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл
Загас загасан бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд цөөрмийн аж ахуйг монголд хөгжүүлэх техник туслалцааны төсөл
Монголын органик хөдөө аж ахуйг дэмжих техник туслалцааны төсөл

Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам