Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

2016 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1.Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2016 оны хагас жилийн байдлаар

 3. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны хагас жилийн байдлаар

4. Дотоод аудитын чиглэлээр 2016 оны төлөвлөгөө
2016 он

5. Дотоод аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
- Мал хамгаалах санд хийсэн дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай
- Хөдөө аж ахуйн халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаанд хийсэн дотоод аудитын дүнг хэлэлцсэн тухай 
- Дархан-Уул аймаг дахь “Үр тариа хадгалах 36.0 мянган тонн багтаамжтай, төмөр бетон хийцтэй элеватор” худалдан авах үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцсэн тухай
Нийслэлийн мал эмнэлэг үржлийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж
Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх талаар гаргасан зөвлөмж

 

 

Бусад оны мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам