Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын бодлого

Жижиг, дунд үйлдвэр хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн зорилтын хүрээнд доорх үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Үүнд:

-    Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны хөгжлийг тогтворжуулах
-    Санхүү, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
-    Өрсөлдөх чадварыг сайжруулах
-    Зах зээлийг өргөжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах
-    Жижиг, дунд үйлдвэрийг кластераар хөгжүүлэхийг дэмжих
-    Бизнесийн зөвлөгөө, сургалт, мэдээллээр хангах үйлчилгээ 
-    Инкубацийн үйлчилгээг өргөжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 
 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.

Салбарт хэрэгжиж буй олон улсын төсөл, хөтөлбөр

1. Японы ”Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээл”-ийн төсөл (Японы ЗГ-ын санхүүжилттэй)

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалахад зориулж 2006-2016 онуудад зээл олгосон. Нэг зээлдэгчдэд 10,000-600,000 долларын зээлийг 36-120 сарын хугацаатай, хувьсах хүүтэйгээр 10 жил хүртэлх хугацаагаар зээл олгодог. 

2."Жижиг, дунд үйлдвэрийг санхүүжүүлэх замаар Монгол улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх" төсөл (Европын холбооны төсөл)

Банкны зээлийн эрсдлийг хуваалцах замаар ЖДҮ эрхлэгчдэд зээл олгох, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, ЖДҮ эрхлэгчдийг чадавхжуулах зорилготой.  Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, сургалт, судалгааг дотоодын зөвлөхүүд 6 сар хүртэл, гадаадын зөвлөхүүд 2 жил хүртэл хугацаатайгаар хийдэг.     

 3.Азийн хөгжлийн банк -Зээлийн батлан даалтын санг тогтворжуулан бэхжүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх төсөл     
    
4. REACH Хөтөлбөр.

УБ, БӨ, ДО, ДГ СЭ аймгуудад жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг санхүүгийн зээлийн шаардлагад нийцүүлэн чадавхжуулах, зээлийн зуучлал хийх зорилготой, зээл олгодоггүй, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ болон сургалт хийдэг. 

5. Германы олон улсын  хамтын ажиллагааны нийгэмлэг GIZ Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачилга  /ЭТИС/хөтөлбөр    

Орон нутгийн цогц хөгжил түншлэлийг бий болгон бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ, судалгаа сургалт хийдэг.    

6. ЖДҮ –ийг дэмжих хөтөлбөр 

BPN Бизнесийн удирдлагуудад суурь мэдлэг олгох, ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.    

7. Бизнесийн сургалт, судалгаа, бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний төсөл 

Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Шаамар сум, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Орхон сумдын ЖДҮйлдвэрлэгч нарт сургалт бизнесийн зөвөлгөө өгдөг.      

8. Азийн сан Бизнесийн эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих төсөл    

Улаанбаатар хотын эдийн засагт  эмэгтэйчүүдийн оруулах хувийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийн бизнесийн сургалт, судалгаа хийдэг, Бизнесийн инкубацийн үйлчилгээ үзүүлдэг.    

9.Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл  

Гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих ,бизнесийн сургалт, судалгаа хийдэг. Гарааны бизнес эрхлэгчдэд 9 сая хүртэл төгрөг олгодог.     

10. YBM Залуучуудын  бизнесийг дэмжих төсөл

Залуучуудын бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бизнес холболт хийх, бүлэг, хоршооны сургалт хийдэг. Ментор үйчилгээ үзүүлдэг    

11. ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт    

Агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн ( мах, махан бүтээгдэхүүн, 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, арьс шир, ноос, ноолуур,оёдолын аж ахуйн нэгжүүдэд ) нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулсанаар хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой. 

12. Ногоон хэрэм төсөл (БОАЖЯаманд хэрэгждэг)    

Говийн бүсэд ойн зурвас байгуулахад иргэдийг сургах зорилготой. 

13. Бүх аймгуудын ойн биологийн олон янз байдлын хамгаалал, нүүрстөрөгчийн хийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх төсөл (БОАЖЯаманд хэрэгждэг)

Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Дархан, Хэнтий аймгууд 100 ойн нөхөрлөлийг чадавхжуулах зорилготой.

14.Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлж нөхөрлөлийг дэмжин био түлш үйлдвэрлэх  төсөл (БОАЖЯаманд хэрэгждэг)
    
5 аймгийн 5 сумын 30 нөхөрлөл, 5 ААН-ийг хамруулан “ Шахмал түлш үйлдвэрлэх” аргад сургах зорилготой. Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ, Завхан, Хэнтий аймгуудад төсөл хэрэгжүүлдэг.     

15.  Global Communities Олон улсын байгууллагын ЖДҮ-ийг дэмжих хөтөлбөр.    

Хоршоо, бизнесийн болон  технологийн сургалт, туршлага судлах аялал, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж харна уу.

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам