Бэлчээрийн ургамал хамгаалал

Бэлчээрт хөнөөл учруулж буй үлийн цагаан оготно, царцаатай 2012-2016 онд тэмцсэн ажлын үзүүлэлт

Арга хэмжээний нэр 2012 2013 2014 2015 2016 Бүгд дүн
Үлийн цагаан оготнотой тэмцсэн талбай  /мян.га/  620.0 645.0  540.0 642.0 525.0 2972.0
Зарцуулсан хөрөнгө  /мян.төг/  1184000.0 1213100.9 1069400.0 946400.0 1081000.0 5493900.9
Царцаатай тэмцсэн талбай  /мян.га/ 123.1 102.5 112.5 102.5 45.1 485.7
Зарцуулсан хөрөнгө  /мян.төг/  483167.5 394381.0 426000.0 549034.0 273552.3 2126134.8
Тэмцсэн нийт талбай  /мян.га/  743.1 747.5 652.5 744.5 570.1 3457.7
Зарцуулсан нийт хөрөнгө  /мян.төг/ 1667167.5 1607481.9 1495400.0 1495434.0 1354552.3 7620035.7

2012-2016 онуудад бэлчээрийн ургамалд хөнөөл учруулж буй үлийн цагаан оготнотой  2,972.0 мянга га, царцаатай 485.7 мянган га талбайд тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулж, энэ арга хэмжээнд нийт 7.6 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.

Энэ ажлын үр дүнд нийт  3457.7 мянган га талбайгаар бэлчээрийн даац багтаамжийг нэмэгдүүлэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэвийн явуулах нэг нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам