Мал эмнэлгийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, хүртээмж, зохицуулалт, зохистой хэрэглээ

Улс орон бүр эмийн үйлдвэрлэл, худалдаа, хэрэглээний талаар үндэсний бодлого баримтлаж, түүнийгээ амьдралд хэрэгжүүлэхэд тодорхой ач холбогдол өгсөөр байдаг. Манай улсын хувьд, энэ талын асуудлыг чухалчилан анхаарч, дараах хууль, эрх зүйн актуудын хүрээнд эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлсээр байна. Үүнд:

 • Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль
 • Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого
 • Эмийн үйлдвэрлэл, импортлохтой холбогдсон хууль эрх зүйн актууд

Дээрх холбогдох эрх зүйн актуудад “Монгол улсын эмийн үндэсний бодлого бол манай оронд зонхилон тохиолдож буй хүн, мал, амьтны өвчин эмгэгийг найдвартай оношилж эмчлэх, өвчин эмгэгээс сэргийлэх чадвар бүхий эмчилгээний үр нөлөө сайтай, гаж буюу сөрөг нөлөө багатай, боломжийн үр өртөгтэй, хэрэглэхэд тохиромжтой нэн чухал эм бэлдмэлээр хүн, мал эмнэлгийн байгууллага, иргэдийг тасралтгүй хангахад чиглэсэн эмийн хэрэглээ болон хангалтыг шинжлэх ухааны үндэстэй уялдуулсан цогцолбор арга хэмжээ мөн” хэмээн томъёолсон байдаг.

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, түгээлт, хяналттай холбоотой үйл ажиллагааг төрийн зүгээс нэгдсэн зохицуулалтаар ханган ажилладаг.

Мал эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хэрэгцээнд нийцүүлэн эмчилгээний өндөр идэвхтэй, чанартай, аюулгүй эмийг Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллаагаа Хүнс ,Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэдэх Малын эмийн салбар зөвлөл холбогдох хууль, эрх зүйн актуудын хүрээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Эмийн чанарыг хянахад, хяналтын чиг үүрэг бүхий байгууллага өөрийн харьяаны, эсхүл хараат бус, олон улсын ISO 17025 шаардлага хангасан, итгэмжлэгдсэн лабораториор эмийн чанарыг баталгаажуулах үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг. 

Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лабораторит 2016 онд 32 аж ахуйн нэгж импортоор оруулж ирсэн 238 нэрийн бүтээгдхүүнд (вакцин, өргөн хэрэглээний эм, антибиотик, угаалга, туулгалт, боловсруулалтын бодис, түүхий эд) сорилт баталгаажуулалт хийгдэж, гэрчилгээг олгосон. Үүнээс 35 удаагийн антибиотик, 10 удаагийн ариутгал, 31 удаагийн боловсруулалт, 17 цуврал вакцин, 60 удаагийн туулгалт, 14 цуврал угаалгын бэлдмэлийг шинжилсэн.

Улсын хэмжээнд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар мал эмнэлгийн зориулалттай 745 нэр төрлийн эм улсын бүртгэлд бүртгэлтэй мал эмнэлгийн практикт хэрэглэгдэж байна. Өнгөрсөн 2016 онд 64 эм малын эмийн улсын бүртгэлд шинээр бүртгэгджээ. Малын эмийн чиглэлээр мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 11 аж ахуйн нэгж, мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл  импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй  111 аж ахуйн нэгж, Улаанбаатар хотод 20 малын эмийн сан, аймгуудад Малын эмийн ханган нийлүүлэх сүлжээний 22 аж ахуйн нэгж, хөдөө орон нутагт хувийн мал эмнэлэг үйлчилгээний 1005 нэгжийн эмийн сангаар дамжуулан мал эмнэлгийн байгууллага, малчин, мал бүхий иргэдийг чанарын баталгаатай, өндөр идэвхитэй эмээр хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

 • Малын эмийн  улсын бүртгэлийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.
 • Малын  эм  үйлдвэрлэх үйл ажиллагаатай 11, малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох үйл ажиллагаатай 111 аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх бичиг баримт

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурдсан/
 2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар.
 3. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагаа, ажлын танилцуулга. 
 4. Гадаадын байгууллагтай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох чиглэлээр байгуулсан гэрээ, итгэмжлэл.
 5. Мал эмнэлгийн ажилтан, эмчийн анкет, мэргэжлийн сургууль төгссөн үнэмлэх, гэрчилгээний хуулбар, ажилд орсон тушаалын хуулбар.
 6. Ажлын байрны дүгнэлт /Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагад тавих нийтлэг шаардлагын стандарт MNS 6461: 2014/
 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж. Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэр тодорхой болсны дараа төлбөрийг тушаана.

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд тавих шаардлага

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд дараахь үндсэн шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 1. Улсын болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх технологитой байх.
 2. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хадгалах, үйлдвэрлэл явуулах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан зориулалтын байр, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх.
 3. Эмийн түүхий эдийг эмийн бүртгэлд бүртгүүлсэн байх.
 4. Тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө эмийн түүхий эд, эмийн туслах бодисыг итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамруулах.
 5. Үйлдвэрлэлийн дамжлагыг технологийн дагуу удирдан хөтлөх, хянах мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан байх.
 6. Үйлдвэрлэлийн явцын болон эцсийн бүтээгдэхүүний чанарын хяналтыг зохион байгуулах, чанарын баталгааг цуврал бүрт гаргах нөхцөлийг хангасан байх.
 7. Үйлдвэрлэсэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, түүний сав, баглаа боодол, шошго нь стандартын шаардлага хангасан байх.
 8. Эмийн үйлдвэр өөрийн бүтээгдэхүүний чанарыг хариуцна.
 9. Эмийн үйлдвэрт стандартын шаардлагыг хангасан тухай батламжийг эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
Зохиогчийн эрх ©2018 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам