ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙ

“Хүнсний гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд “Мах, мах-сүүний чиглэлийн  үхрийн, махны чиглэлийн хонь, гахай, тахианы цогцолбор аж ахуйг шинээр байгуулах, өргөжүүлэх” төсөл сонгон шалгаруулж, махны чиглэлийн үхрийн аж ахуй эрхэлж буй 14 аж ахуйн нэгжид 24.7 тэрбум төгрөгийн зээл олгов. 

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон зээл /сая.төг/

2012 2013 2014 2015 2016 Нийт
3172.5 2170.1 3254.3 1909.0 709.0 11214.9

2016 оны 07 сарын 07 өдрийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын А/103 тоот тушаалаар  Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөлд 20 аж ахуйн нэгжид 300 сая/төг, Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд таримал тэжээл тариалахад дэмжлэг үзүүлэх төсөлд 300 сая/төг, Гахайны аж ахуйн төсөлд 109 сая/төг-ийн дэмжлэгийг  Мал хамгаалах сангаар дамжуулан 11214.9 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд олгосон.

Эрчимжсэн фермерийн аж ахуй.

Хот суурин газрын хүн амыг аюулгүй хүнс тэжээлээр хангах хэрэгцээ шаардлагын улмаас эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх талаар төр засгаас ихээхэн анхаарч байгаа билээ. Үүнтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд эрчимжсэн фермерийн аж ахуйн тоо, энэ чиглэлийн бизнес эрхлэгчдийн тоо нэмэгдсээр байна.

Эрчимжсэн аж ахуйн тоог 2014 оноор энд дарж үзнэ үү.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2014 2015 2016
Бүгд 284 599 750 980 1035 1294 1662 1713 3138    
Сүүний үхрийн ферм 186 395 494 412 523 649 901 977 1554    
Махны үхрийн ферм 11 7 10 48 94 101 64 78 351    
Мах, ноосны хонины ферм 12 13 15 57 107 128 200 229 236    
Сүүний чиглэлийн ямааны ферм - - - - - - - - 4    
Гахайн ферм 21 72 79 172 135 190 187 181 476    
Тахиан ферм 38 81 111 225 105 148 217 152 405    
Зөгийн ферм 16 31 40 56 58 68 81 89 299    
Туулайн ферм - - 1 10 23 10 12 7 30    

Сүүний үхрийн аж ахуйн тоо

  Фермерийн
аж ахуйн тоо
Үхрийн тоо
2006 395 8012
2007 494 10070
2008 412 12648
2009 523 19298
2010 649 21412
2011 901 27501
2012 977 32876
2014 1554 59799
2015    
2016    

Махны үхрийн аж ахуйн тоо

  Фермерийн
аж ахуйн тоо
Үхрийн тоо
2006 7 1334
2007 10 1705
2008 48 5285
2009 94 10992
2010 101 11307
2011 64 11069
2012 78 11247
2014 351 12705
2015    
2016    

Мах, ноосны хонины аж ахуйн тоо

  Фермерийн
аж ахуйн тоо
Хонины тоо
2006 13 6750
2007 15 7350
2008 57 30619
2009 107 89183
2010 128 101681
2011 200 161597
2012 229 253810
2014 236 43388
2015    
2016    

Гахайн аж ахуйн тоо

  Фермерийн
аж ахуйн тоо
Гахайн тоо
2006 72 8948
2007 79 10000
2008 172 11842
2009 135 19959
2010 190 15064
2011 187 16779
2012 181 17775
2014 476 32094
2015    
2016    

Тахианы аж ахуйн тоо

  Фермерийн
аж ахуйн тоо
Тахианы тоо
2006 81 390173
2007 111 395200
2008 225 307164
2009 105 396551
2010 148 397468
2011 217 451705
2012 152 594436
2014 405 761973
2015    
2016    

 

Зохиогчийн эрх ©2017 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам