Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд

 • Шинжлэх ухаан, технологийн салбар зөвлөл

Төрийн нарийн бичгийн дарга

 • Бодлого, төлөвлөлтийн газар

  Санхүүгийн хэлтэс

 • Төрийн захиргааны удирдлагын газар

  Хуулийн хэлтэс

  Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

 • Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

 • Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

 • Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

 • Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс

 • Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

 • Малын үржил, бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Зохиогчийн эрх ©2019 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам