Эрчимжсэн мал аж ахуй

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого /УИХ-ын 2003 оны 29 дүгээр тогтоол/, Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /ЗГ-ын 2003 оны 160 дугаар тогтоол/, Монгол мал үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар тогтоол/-ийн баримт бичигт мал аж ахуйн салбарын талаар 2010-2015 оныг хүртэл баримтлах чиглэл, хүрэх зорилтыг тодорхойлсон. 

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр нь Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн газар тариалан, эрчимжсэн МАА-г зохистой хослуулан хөгжүүлэх хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, импортыг бууруулах зорилготой.

Эрчимжсэн фермерийн аж ахуй. Хот суурин газрын хүн амыг аюулгүй хүнс тэжээлээр хангах хэрэгцээ шаардлагын улмаас эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх талаар  төр засгаас  ихээхэн анхаарч  байгаа билээ.  Үүнтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд эрчимжсэн фермерийн аж ахуйн тоо нэлээд нэмэгдэж, энэ чиглэлийн бизнес эрхлэгчдийн тоо нэмэгдсээр байна.

..2005.. ..2006.. ..2007.. ..2008.. ..2009.. ..2010.. ..2011.. ..2012.. ..2014..
Бүгд 284 599 750 980 1035 1294 1662 1713  3138 
Сүүний үхрийн ферм 186 395 494 412 523 649 901 977 1554 
Махны үхрийн ферм 11 7 10 48 94 101 64 78 351 
Мах, ноосны хонины ферм.. 12 13 15 57 107 128 200 229 236 
Сүүний чиглэлийн ямаа - - - - - - - - 4
Гахайн ферм 21 72 79 172 135 190 187 181 476 
Тахиан ферм 38 81 111 225 105 148 217 152 405 
Зөгийн ферм 16 31 40 56 58 68 81 89 299 
Туулайн ферм - - 1 10 23 10 12 7 30 

 Сүүний үхрийн аж ахуйн тоо
Фермерийн аж ахуйн тоо  Үхрийн тоо 
2006  395  8012 
2007  494  10070 
2008  412  12648 
2009 523  19298 
2010 649  21412 
2011 901  27501 
2012 977  32876 
2014 1554 59799
 
501 
  
Махны үхрийн аж ахуйн тоо
 
Фермерийн аж ахуйн тоо  Үхрийн тоо 
2006 1334 
2007  10  1705 
2008 48  5285 
2009 94  10992 
2010 101  11307 
2011 64  11069 
2012 78  11247 
2014 351 12705
 502

Мах, ноосны хонины аж ахуйн тоо
Фермерийн аж ахуйн тоо  Үхрийн  тоо 
2006  13  6750 
2007  15  7350 
2008  57  30619 
2009 107  89183 
2010 128  101681 
2011 200  161597 
2012 229  253810 
2014 236 43388
503

Гахайн аж ахуйн тоо
Фермерийн аж ахуйн тоо  Үхрийн тоо 
2006  72  8948 
2007  79  10000 
2008  172  11842 
2009 135  19959 
2010 190  15064 
2011 187  16779 
2012 181  17775 
2014 476 32094
504

Тахианы аж ахуйн тоо
Фермерийн аж ахуйн тоо  Үхрийн тоо 
2006  81  390173 
2007  111  395200 
2008  225  307164 
2009 105  396551 
2010 148  397468 
2011 217  451705 
2012 152  594436 
2014 405 761973
505

 Эрчимжсэн аж ахуйн тоог 2014 оноор энд дарж үзнэ үү.

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд
хийгдсэн ажлын товч мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Эрчимжсэн мал аж, ахуйг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд иргэн,
аж ахуй нэгжид түрээсээр олгож буй техник, тоног төхөөрөмжийн
танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.

 

                 hom1