Харъяа байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлэл

 1. Мал эмнэлэг, үржлийн газар
 2. Малын удмын сангийн үндэсний төв
 3. Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаа
 4. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
 5. Мал хамгаалах сан
 6. Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори
 7. Архангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 8. Баян-Өлгий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 9. Баянхонгор аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 10. Булган аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 11. Говь-Алтай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 12. Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 13. Дархан-Уул аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 14. Дорноговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 15. Дорнод аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 16. Дундговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 17. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 18. Орхон аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 19. Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 20. Өмнөговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 21. Сүхбаатар аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 22. Сэлэнгэ аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 23. Төв аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 24. Увс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 25. Ховд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 26. Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 27. Хэнтий аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 28. Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар
 29. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба

                 hom1