Сайн малчин хөтөлбөр

Засгийн газрын Сайн малчин хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн 2016 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хойш
Төрийн банкнаас малчдад  олгосон 10%-ийн зээлийн мэдээ.

Жич: Энэхүү мэдээлэл нь тухайн банкнаас Монголбанкинд хүргүүлсэн өдөр тутмын урьдчилсан мэдээлэл бөгөөд Монголбанк банкуудын сарын эцсийн албан ёсны тайлангаар баталгаажуулна.

1. Эрхзүйн актууд

2. Ярилцлага нийтлэл

 3. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон 10%-ийн зээлийн мэдээ

                 hom1