Журам

2011 оны 9-р сарын 20, Мягмар гариг, 11:31 администратор
Хэвлэх PDF

 

ЖУРАМ

 

Дугаар ......Огноо...... Нэр
А/51 2013-04-17 Шагналын журам батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал “Салбарын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны шагнал “Жуух бичиг”-ээр шагнах журам/
А/31 2013-02-26 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоох тухай /Хүнсний бүтээгдэхүүн дах малын эм био бэлдмэлийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/
29 2013-01-30 Дотоод аудитын хорооны дүрэм /Сангийн сайдын тушаал/
А/169 2011-09-20 Мэдээллийн шинэчилсэн маягт график батлах тухай
А/74 2011-05-12 Журам батлах тухай /малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/
А/86 2011-06-02 Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал, амьтны өвчний жагсаалт/
А/212 2010-09-10 Журам батлах тухай /мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
А-206
2010-08-27 Журам батлах тухай /хоолны газрын нийтлэг журам/
А/67 2010-04-05 Заавар батлах тухай /мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар, Паразит өвчинтэй тэмцэх заавар/
10/6 2010-01-21 Журам батлах тухай /бод малыг индексжүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах журам/
261 2009-11-19 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
63/67/87 2009/03/08 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам/
97 2008-05-15 Журам батлах тухай /үржлийн мал бойжуулж борлуулах журам/
31/50 2006-03-20 Тушаал хүчингүй болгох тухай. /хөдөө аж ахуйн нэгдлийн өмч хувьчлалтай холбогдсон асуудлуудыг шийдвэрлэх журам/
155 2005-11-15 Жагсаалт батлах тухай /МУ-ын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт/
139 2005-10-11 Зарим тушаалыг хүчингүй болгох тухай
101/189/194 2005-07-15 Журам батлах тухай /инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн завсарлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам/
51 2005-04-14 Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
35 2005-03-16 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам, мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээний загвар, мал эмнэлэг ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээний код
А/74,154,170,175 2004-08-02 Журам батлах тухай /Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хувиарлалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам/
69 2004-07-09 Журам батлах тухай /мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих/
58 2004-07-01 Журам батлах тухай /согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам/
101 2004-05-19 Спиртийн хорогдлын норм батлах тухай
А/121 2003-11-27 Журам батлах тухай /бруцеллёз, сүрьеэ өвчнөөр тайван сүрэгтэнг баталгаажуулах, зарлах тухай журам/
А/94/242 2003-09-25 Тушаал хүчингүй болгох тухай /1998 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хамтарсан а/19/09 тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсон тухай/
А/92 2003-09-25 Зарим тушаал, тушаалын заалтыг хүчингүй болгох, өөрчлөлт оруулах тухай
А/87 2003-09-02 Журамд өөрчлөлт оруулах, буудайн жишиг үнэ тогтоох тухай /буудайн чанарыг үнэлэх журам/
А/32 2003-04-10 Журам батлах тухай /малын чанар сайжруулах төслийг сонгон шалгаруулах, санхүүжүүлэх журам/
А/92 2002-07-16 Журам батлах тухай /төв суурин газарт сүү, цагаан идээ худалдаалах үеийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам/
А/79 2002-06-07 Журам батлах тухай /мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрт хүлээн авах үеийн мал эмнэлэг хорио цээрийн журам/
А/56 2002-04-19 Мал эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай
А/49 2002-04-12 Хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний тухай /Тусгай зөвшөөрлийн маягтын тодорхойлолт, загвар/
А/167 2001-11-30 Тушаал хүчингүй болгох тухай
А/80 2001-05-31 Журам батлах тухай /бэлчээр, тариалангийн хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтантай тэмцэх арга хэмжээнд мэргэжлийн хяналт тавих журам/
А/59 2001-05-10 Түр журам батлах тухай /газар тариалангийн үйлдвэрлэлд эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгох түр журам/
А/43 2001-04-05 Дүрэм батлах тухай /махны үйлдвэрт мөрдөх технологи, мал эмнэлэг ариун цэврийн нийтлэг дүрэм/
64/а/62 2000-04-25 Төлөвлөгөө, заавар батлах тухай
А/49 2000-03-23 Журам батлах тухай /мал, амьтны өвчинтэй тэмцэх, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулахад хяналт тавих журам/
А/197/349/
513/199/407
1999-12-29 Тушаал хүчингүй болгох тухай
А/189 1999-12-15 Журам батлах тухай /Үслэг ангийн аж ахуйд мөрлөх мал эмнэлэг ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам/
А/168 1999-11-22 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдэг, түүнийг хэрэглэх журам/
А/117 1999-08-02 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээнд хяналт тавих журам/
А/84 1999-06-10 Журам батлах тухай /гойд ашиг шимт мал шалгаруулах журам/
А/182 1998-11-17 Тушаалын зарим заалтыг хүчингүй болгох, өөрчлөн найруулах тухай
А/127 1998-06-30 Журам батлах тухай /гахайн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг, ариун цэврийн нийтлэг журам, шувууны аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг, ариун цэврийн нийтлэг журам/
А/70/147 1998-04-06 Журам батлах тухай /ургамал хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх журам/
А/46 1998-03-04 Журам батлах тухай /үржлийн малын үзэсгэлэн, үнэ хаялцах худалдаа зохион байгуулах журам, малын удмын санг хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, үр, хөврөл үрийг хадгалах, ашиглах журам/
А/272 1997-12-25 Зарим тушаал, тушаалын заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай
А/201/292/91 1997-10-02 Тушаал хүчингүй болгох тухай
112/а/27 1997-02-27 Тушаал хүчингүй болгох тухай
А/54 1994-08-09 Журам батлах тухай /Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох журам/
А/10 1994-03-14 Журам батлах тухай /Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам/
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2013 оны 6-р сарын 13, Пүрэв гариг, 07:02

Цаг үеийн мэдээ

Тайлан
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗ »
Статистик мэдээ
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛ »
Илтгэл мэдээлэл
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ ХОН »
Мониториг
  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ Х »

Хөтөлбөр, төслүүд

Гадаад орнууд болон ОУ-ын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүд
ХХААХҮ-ийн салбарт хэрэгжиж буй дотоодын хөтөлбөр, төслүүд
"Чацаргана" хөтөлбөр "Монгол мал" хөтөлбөр »

Хэрэглэгчийн булан

Салбарын үнэ ханшын мэдээлэл
Д/д Барааны нэр 2011 он VIII/31 »
Зөвлөмж
ХХААЯ-наас хичнээн тусгай зөвшөөрөл олгодог в »
Түгээмэл асуултууд
Асуулт10: Хөтөлбөрийг эсэргvvцээд байгаа эрдэмт »

Төв аймгийн сүлд дуу

ФАЙСБҮҮК ХУУДАС

Цаг агаар

САНАЛ АСУУЛГА

Та Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогыг та хэр сайн мэдэх вэ?
Нийт хандалт

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр62
mod_vvisit_counterЭнэ сар3048
mod_vvisit_counterНийт83627

ХолбоосуудYou are here:   HomeЖурам

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдэлүүд

Бидэнтэй холбогдох

Хаяг: Төв аймгийн Зуунмод сумын 1-р баг Төв аймгийн Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн газар
Шуудангийн хайрцаг дугаар: 109
Факсын дугаар: 70273092, 70272581, 70273066
Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн: Э.Төрбат
Утас: 99946085
И-Мэйл хаяг: turmng@yahoo.com