Гурилын үйлдвэрлэл

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн нь хүн амын өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний нэг бөгөөд хүнсний бүтээгдэхүүний хоногт эзлэх хэмжээг тодорхойлсон судалгааны дүнгээр хоногийн хэрэглээний 63 хувийг үр тариа, түүгээр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн болох гурил, гурилан бүтээгдэхүүн эзэлж байна.

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн чиг хандлагатай уялдан зохицуулах үйлчлэлтэй гурилан бүтээгдэхүүний хэрэглээ нэмэгдэж байна.

Хүнсний бүлгийн хоногт эзлэх хэмжээ

Эх сурвалж: Монголын хүн амын хүнсний бодит хэрэглээний судалгаа

Улсын хэмжээнд 2020 байдлаар 940 мян.тн үр тариа тээрэмдэх суурилагдсан хүчин чадал бүхий 58 гурилын үйлдвэр, цех байгаагаас 10 гурилын үйлдвэр цех тогтмол үйл ажиллагаа явуулан нийт хүчин чадлын 30%-ийг ашиглан нийт 235.1 мян.тн гурил,  гурилан бүтээгдэхүүний 870 гаруй үйлдвэр, цех үйл ажиллагаа явуулж 57.0 мян.тн гурилан бүтээгдэхүүн 34.4 тн чихэр үйлдвэрлэсэн байна.

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, улсын дүнгээр, жилээр

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн 2016 2017 201 2019 2020
1 Гурил /мян.тн/ 209.7 209.0 211.1 211.6 235.1
2 Гурилан бүтээгдэхүүн /мян.тн/ 38.7 41.9 47.2 51.1 57.0
3 Чихэр /тн/ 34.4 51.2 53.6 45.5 34.4

Эх үүсвэр: ҮСХ, 2020 оны гүйцэтгэл

Манай улсын жишсэн хүн амын гурил, гурилан бүтээгдэхүүний хэрэгцээг 2020 оны байдлаар тооцоход  96.0 мянган тонн гурил, 172.8 мянган тонн гурилан бүтээгдэхүүн хэрэгцээтэй байна.

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

        

Жишсэн хүн амын гурил, гурилан бүтээгдэхүүний хэрэгцээ, мян.тн

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл Жишсэн нэг хүний жилийн хүнсний хэрэгцээ, кг 2016 2017 2018 2019 2020
Гурил 36.5 90.8 92.7 94.1 94.3 96.0
Гурилан бүтээгдэхүүн 65.7 163.5 166.9 169.3 169.7 172.8

ҮСХ, Хүнсний аюулгүй байдлын статистик

Хэрэглээ, биет хэмжээгээр, мян.тн

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл Хэрэглээ Дотоодын үйлдвэрлэлээс Импортоос
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Гурил 168.8 194.5 164.4 191.1 4.4 3.4
Гурилан бүтээгдэхүүн 68.1 68.2 44.9 44.1 23.2 24.0

Хүн амын хэрэгцээнд 2020 онд улсын хэмжээнд 194.5 мянган тонн гурил, 68.2 мянган тонн гурилан бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн байна.

Хангамжийн түвшин

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл Жишсэн хүн амын жилийн хэрэгцээ, мян тн Хэрэглээ, мян тн Хангамжийн түвшин, %
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Гурил 94.3 96.0 168.8 194.5 179.0 202.6
Гурилан бүтээгдэхүүн 196.7 172.8 68.1 68.2 40.1 39.4

Жишсэн хүн амын жилийн хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлийн гурилаар 98.3 хувь, гурилан бүтээгдэхүүнээр 64.8 хувийг хангаж байна.

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний хангамжийн хувь, эх үүсвэрээр, 2020 он

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл Хэрэглээ, мян.тн Дотоодын үйлдвэрлэл, мян.тн Импорт, мян.тн Хангамж, %
Дотоодын үйлдвэрлэл Импорт
Гурил 194.5 191.1 3.4 98.3 1.7
Гурилан бүтээгдэхүүн 68.2 44.1 24.0 64.8 35.2

ҮСХ, Хүнсний аюулгүй байдлын статистик

Улсын хэмжээнд 2020 оны байдлаар хүн амын гурилын хэрэгцээний 98.3 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээс, гурилан бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 68.4 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээс,  35.2 хувийг  импортын бүтээгдэхүүнээр хангаж байна.

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам