Төлөвлөгөө, тайлан

Төлөвлөгөө

 

Тайлан

1. Салбарын стратеги төлөвлөгөө

2. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

3. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

               Архангай аймаг
               Баян-Өлгий аймаг
               Баянхонгор аймаг
               Булган аймаг
               Говь-Алтай аймаг
               Говьсүмбэр аймаг
               Дархан-Уул аймаг
               Дорноговь аймаг
               Дорнод аймаг
               Дундговь аймаг
               Завхан аймаг
               Орхон аймаг
               Өвөрхангай аймаг
               Өмнөговь аймаг 
               Сүхбаатар аймаг
               Сэлэнгэ аймаг
               Төв аймаг
               Увс аймаг
               Ховд аймаг
               Хөвсгөл аймаг
               Хэнтий аймаг

 

1. Яамны үйл ажиллагааны тайлан

2. Сарын тайлан

3. Бусад тайлан

 1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын зарим чиг үүргийг мэргэжлийн  холбоо, төрийн бус  байгууллагаар 2022 оны хагас жилийн байдлаар гүйцэтгүүлсэн ажлын тайлан
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2021 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 3. Үнэлгээний хороонд орсон төрийн бус байгууллагын мэдээлэл
 4. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 5. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 6. Малчдын цахим хоршоо төслийн байгаль орчин, нийгмийн хүрээний ажлын төлөвлөгөө Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 7. Малчдын цахим хоршоо төслийн оролцогч талуудтай харилцах, зөвлөлдөх төлөвлөгөө Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 8. Малчдын цахим хоршоо төслийн хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах журам Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 9. Малчдын цахим хоршоо төслийн байгаль орчин, нийгмийн хүрээний тайлан Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 10. Уур амьсгалд тэсвэртэй тогтвортой МАА хөгжүүлэх төслийн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 11. МААЭЗЭН төслийн байгаль орчин, нийгмийн хүрээний баримт бичгийн нэмэлт өөрчлөлт Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 12. Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах төслийн байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн баримт бичиг Монгол хэлээр, Англи хэлээр.
     

 

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам