Төлөвлөгөө, тайлан

Төлөвлөгөө

 

Тайлан

1. Салбарын стратеги төлөвлөгөө

2. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

3. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга болон төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хооронд 2021 онд хамтарч ажиллах гэрээ

               Архангай аймаг
               Баян-Өлгий аймаг
               Баянхонгор аймаг
               Булган аймаг
               Говь-Алтай аймаг
               Говьсүмбэр аймаг
               Дархан-Уул аймаг
               Дорноговь аймаг
               Дорнод аймаг
               Дундговь аймаг
               Завхан аймаг
               Орхон аймаг
               Өвөрхангай аймаг
               Өмнөговь аймаг 
               Сүхбаатар аймаг
               Сэлэнгэ аймаг
               Төв аймаг
               Увс аймаг
               Ховд аймаг
               Хөвсгөл аймаг
               Хэнтий аймаг

 

1. Яамны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

2. Сарын тайлан

 1. 2018 оны 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 2. 2018 оны 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 3. 2017 оны 12 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 4. 2017 оны 11 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 5. 2017 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 6. 2017 оны 09 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 7. 2017 оны 08 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 8. 2017 оны 07 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 9. 2017 оны 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 10. 2017 оны 05 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
 11. 2017 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
 12. 2017 оны 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан

3. Бусад тайлан

 1. Үнэлгээний хороонд орсон төрийн бус байгууллагын мэдээлэл
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2020 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 3. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан тайлан
 4. Малчдын цахим хоршоо төслийн байгаль орчин, нийгмийн хүрээний ажлын төлөвлөгөө Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 5. Малчдын цахим хоршоо төслийн оролцогч талуудтай харилцах, зөвлөлдөх төлөвлөгөө Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 6. Малчдын цахим хоршоо төслийн хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах журам Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 7. Малчдын цахим хоршоо төслийн байгаль орчин, нийгмийн хүрээний тайлан Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 8. Уур амьсгалд тэсвэртэй тогтвортой МАА хөгжүүлэх төслийн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 9. МААЭЗЭН төслийн байгаль орчин, нийгмийн хүрээний баримт бичгийн нэмэлт өөрчлөлт Монгол хэлээр, Англи хэлээр
 10. Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах төслийн байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн баримт бичиг Монгол хэлээр, Англи хэлээр.
     

 

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам