Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

2021 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар
- 2021 оны хагас жилийн байдлаар

2. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар
- 2021 оны хагас жилийн байдлаар

3. Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ
- 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар

4. Бодлогын бичиг баримтын хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого
- Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого 

5. Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр (2010-2021 он), УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар тогтоол
- “Сав баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөр (2017-2021 он), Засгийн газрын 2016 оны 287 дугаар тогтоол
- “Жимс, жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөр (2018-2022 он), Засгийн газрын 2017 оны 223 дугаар тогтоол
- “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөр (2018-2022 он), Засгийн газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоол
- “Малын эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр (2018-2021 он), Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар тогтоол
- “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр (2018-2021 он), Засгийн газрын 2018 оны 36 дугаар тогтоол
- “Ноолуур” хөтөлбөр (2018-2021 он), Засгийн газрын 2018 оны 47 дугаар тогтоол
- “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөр (2019-2023 он), Засгийн газрын 2018 оны 400 дугаар тогтоол
- “Эрүүл хүнс - Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөр (2019-2023 он), Засгийн газрын 2019 оны 52 дугаар тогтоол
- “Малын эмийн үлдэгдлийн хяналтын үндэсний хөтөлбөр” (2019-2023 он), Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны А-178 дугаар тушаал
- “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөр (2019-2022 он),  Засгийн газрын 2019 оны 156 дугаар тогтоол
- “Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-III” (2019-2024 он),  Засгийн газрын 2019 оны 362 дугаар тогтоол
- “Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр (2020-2024 он),  Засгийн газрын 2019 оны 418 дугаар тогтоол
- “Монгол малчин” хөтөлбөр (2020-2024 он),  Засгийн газрын 2020 оны 34 дүгээр тогтоол

6. Салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл /Нэмэлт санхүүжилт/
- Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн Нэмэлт санхүүжилт төсөл
- Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, Байгаль орчныг хамгаалах Хоёр-үе шаттай зээлийн төсөл
- Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй төсөл
- Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл 6508-MN
- Экспортыг дэмжих төсөл
- Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетинг төсөл
- Ногоон алт-малын эрүүл мэнд
- Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төслийн нэмэлт санхүүжилт МОН-9192, 0684
- Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл

2020 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1.Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар

2. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2020 оны хагас жилийн байдлаар

3. Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2020 оны хагас жилийн байдлаар
- 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2020 оны хагас жилийн байдлаар
- 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар

4.Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2020 оны жилийн эцсийн байдлаар

5. Бодлогын бичиг баримтын хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого
- Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого
- Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого

6. Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- Сав баглаа боодол үндэсний хөтөлбөр
- Хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөр
- Жимс, жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөр
- Ноолуур хөтөлбөр
- Үйлдвэржилт 21:100 үндэсний хөтөлбөр
- Малын эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
- Малын эмийн үлдэгдлийн хяналтын үндэсний хөтөлбөр
- “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөр
- “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр
- Эрүүл хүнс - Эрүүл монгол хүн үндэсний хөтөлбөр
- Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
- Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр
- Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-III

7. Салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- Монгол ногоо төсөл
- Монгол улсын төв болон баруун бүс нутагт шүлхий өвчинтэй тэмцэхэд яаралтай дэмжлэг үзүүлэх төсөл
- Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл
- Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл
- Ногоон алт - малын эрүүл мэнд төсөл
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл
- Экспортыг дэмжих төсөл
- Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл
- Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл
- Хүнсний ногооны үйлдвэрлэл ба усалгаатай хөдөө аж ахуй төсөл
- Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт
- Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр-үе шаттай зээлийн төсөл

 

2019 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар
- 2019 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар
2019 оны хагас жилийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар
2019 оны хагас жилийн байдлаар

4. Бодлогын бичиг баримтын хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого
- Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого
- Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого

5. Хөндлөнгийн үнэлгээ
“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилтийн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн II үе шатны хэрэгжилтийн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан

6. Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Сав баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2016 оны 287 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
-“Жимс, жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2017 оны 223 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
-“Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2017 оны 278 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2018 оны 36 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Малын эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Ноолуур” хөтөлбөр /Засгийн газрын 2018 оны 47 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2018 оны 400 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- “Эрүүл хүнс - Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2019 оны 52 дугаар тогтоол/-ийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

7. Салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- Монгол ногоо төсөл
- Монгол улсын төв болон баруун бүс нутагт шүлхий өвчинтэй тэмцэхэд яаралтай дэмжлэг үзүүлэх төсөл
- Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл
- Хоршоолсон хэлбэрээр ногооны аж ахуй эрхлэх замаар өрхийн амьжиргааг сайжруулах төсөл
- Ногоон алт - малын эрүүл мэнд төсөл
- Уур амьсгалд ухаалаг хандлагыг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтолцоонд туршин нэвтрүүлэхүй" техник, хамтын ажиллагааны төсөл
- Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг үнэлэхэд дэмжлэг үзүүлэх техник, хамтын ажиллагааны төсөл
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл

9. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар

10. Яамны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар

11. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар

12. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар

 

2018 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар
- 2018 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар
2018 оны хагас жилийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар
2018 оны хагас жилийн байдлаар

4. Бодлогын хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого
Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого

5. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Яамны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- "Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр
“Малын эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр
- "Хүнсний ногоо" үндэсний хөтөлбөр
- "Жимс, жимсгэнэ" үндэсний хөтөлбөр
“Үйлдвэржилт 21-100” үндэсний хөтөлбөр
- "Ноолуур" хөтөлбөр
“Сав баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөр

9. Салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- "Монгол ногоо" төсөл
"Хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх"  төсөл
- “Ногоон алт-малын эрүүл мэнд” төсөл
“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төсөл

2017 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар
2017 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар
2017 оны хагас жилийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар
2017 оны хагас жилийн байдлаар

4. Яамны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар

5. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар


 

2016 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

1.Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар
2016 оны хагас жилийн байдлаар

2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
- 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар
2016 оны хагас жилийн байдлаар

3. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар
2016 оны хагас жилийн байдлаар

4. Яамны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

5. Яамны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

6. Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

7. Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

8. Аймгуудын Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар

9. Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Монгол мал үндэсний хөтөлбөр
Чацаргана хөтөлбөр
Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх үндэсний хөтөлбөр
- Хэвлэлийн үйлдвэрлэл  хөтөлбөр
- Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр
- Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр
- Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр
Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөтөлбөр
- Мах хөтөлбөр

10. Салбарт хэрэгжиж буй гадаад орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
Ногоон алт төсөл
Малын эрүүл мэнд төсөл
Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл
Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл
Өмнөд өмнөдийн хамтын ажиллагаа (ӨӨХА) хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын “Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих техник туслалцаа төсөл
Монгол ногоо төсөл 
Буудайн элит үр гаргах, үржүүлэх төсөл
- Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл
Загас загасан бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд цөөрмийн аж ахуйг монголд хөгжүүлэх техник туслалцааны төсөл
Монголын органик хөдөө аж ахуйг дэмжих техник туслалцааны төсөл

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам