Төсөл, хэлэлцүүлэг

Эрх зүйн баримт бичгийн төслийн хэлэлцүүлэг

Төслийн нэр Санал авах хугацаа Санал авах хаяг
Малын удам зүйн үнэлгээний бүртгэлийн журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.06.03-2022.07.03 Засгийн газрын  9/А байр  704 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Малын генетик нөөцийн хэлтэс, Утас: 51-266095, И-мэйл: bulgantamir@mofa.gov.mn
Нэг мал зүйчид ноогдох малын тоог тодорхойлох журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.06.03-2022.07.03 Засгийн газрын  9/А байр  704 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Малын генетик нөөцийн хэлтэс, Утас: 51-266095, И-мэйл: bulgantamir@mofa.gov.mn
Малын генетик нөөцөд хамааралтай уламжлалт мэдлэгийн бүртгэл хийх аргачлалын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.06.03-2022.07.03 Засгийн газрын  9/А байр  704 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Малын генетик нөөцийн хэлтэс, Утас: 51-266095, И-мэйл: bulgantamir@mofa.gov.mn
Хуурай сүүний импортын тоо хэмжээг тогтоох тухай журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.05.11-2022.06.11 Засгийн газрын  9/А байр  502 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах  газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: uyanga@mofa.gov.mn
Тариалангийн зориулалтаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний загварт төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.04.27-2022.05.27 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас: 51-264853 daariimaa@mofa.gov.mn
Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.04.27-2022.05.27 Засгийн газрын 9/А байр 603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл: uranchimeg@mofa.gov.mn
Үр, сортын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчийн бүртгэл хөтлөх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.04.19-2022.05.22 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас: 51-264853 ulambaatar@mofa.gov.mn
Сорт соригчийн сургалт явуулах, гэрчилгээ олгох, сунгах, хүчингүй болгох журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.04.19-2022.05.22 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас: 51-264853 ulambaatar@mofa.gov.mn
“Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт”-ын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.03.29-2022.04.29 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас: 51-264853 ulambaatar@mofa.gov.mn
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.03.29-2022.04.29 Засгийн газрын 9/А байр 603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл: uranchimeg@mofa.gov.mn
Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.03.29-2022.04.29 Засгийн газрын 9/А байр 602 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-262591, И-мэйл: tumenbayar.p@mofa.gov.mn
Аймаг, нийслэлийн хүн амын хүнсний хангамжийг тогтворжуулахад зориулан мах бэлтгэх үйлдвэрт урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.03.17-2022.04.17 Засгийн газрын 9/а байр, 504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: ariuntuya@mofa.gov.mn
Ургамлын эрүүл мэндийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2022.02.28-2022.03.28 Засгийн газрын 9/А байр 603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл: uranchimeg@mofa.gov.mn
Монгол Улсын 2022 онд экспортлох, импортлох стратегийн зарим хүнсний тоо хэмжээг тогтоох тухай төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.12.10-2021.01.10 Засгийн газрын  9/А байр  502 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах  газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: uyanga@mofa.gov.mn
2022 онд хөдөө аж ахуйн салбарт ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглах пестицидийн жагсаалт, хөрсний үржил шимийг сайжруулах зориулалтаар ашиглах химийн бордооны жагсаалт болон мал эмнэлгийн ариутгал, халдваргүйтгэлийн зориулалтаар ашиглах бодисын жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.12.08-2021.01.08 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, erdenetsetseg@mofa.gov.mn, утас: 264853
Хуурай сүүний импортын тоо хэмжээг тогтоох тухай төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.11.30-2021.12.30 Засгийн газрын  9/А байр  502 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах  газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: uyanga@mofa.gov.mn
Шинэ, ялгаатай, жигдэрсэн, тогтворжсон болохыг тогтоохтой холбогдсон журмын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.11.02-2021.12.02 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ulambaatar@mofa.gov.mn, утас: 264853
Сортын бүтээгчийн эрх олгох, нийтэд мэдээлэх тухай журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.11.02-2021.12.02 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ulambaatar@mofa.gov.mn, утас: 264853
Монгол улсад хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцтэй холбоотой харилцааг зохицуулах журмын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.11.02-2021.12.02 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ulambaatar@mofa.gov.mn, утас: 264853
Таримал ургамлын шинэ сортыг нэрийг бүртгэх тухай журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.11.02-2021.12.02 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ulambaatar@mofa.gov.mn, утас: 264853
Үрийн технологийн нөөцөд байх таримлын төрөл, нөөцийг бүрдүүлэх, удирдах үйл ажиллагааны журмын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.11.02-2021.12.02 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ulambaatar@mofa.gov.mn, утас: 264853
Үрийн тариалангийн талбайд хянан баталгаа хийх, хянан батлагчийг сургах, мэргэшлийн үнэмлэх олгох, түүнд хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж
үзнэ үү.
2021.11.02-2021.12.02 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ulambaatar@mofa.gov.mn, утас: 264853
Хүнсний аюулгүй байдал, байгаль орчин, малын эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдлыг харгалзан үрийн чанарыг баталгаажуулах шаардлагатай ургамлын төрөл, зүйлийн жагсаалтийн төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.11.02-2021.12.02 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, ulambaatar@mofa.gov.mn, утас: 264853
Газар тариалангийн цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.10.27-2021.11.27 Засгийн газрын 9/А байр 103 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газрын Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтэс, Утас: 99015010, И-мэйл: batkhuyag@mofa.gov.mn
Малчин өрхийг үндэсний үйлдвэрлэгчээр бүртгэх, гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг, малчинд мэргэжлийн үнэмлэх олгох, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.09.13-2021.10.13 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот өрөө, Утас: 51-263247, khurelbaatar@mofa.gov.mn
Мах, махан бүтээгдэхүүний экспорт, импортын тоо хэмжээний тухай төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.09.01-2021.10.01 Засгийн газрын  9/А байр  502 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах  газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: uyanga@mofa.gov.mn
Мал, амьтны гаралтай болон ургамал, тэдгээрийн гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох цахим бүртгэлийн журмын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.08.30-2021.09.30 Засгийн газрын 9/А байр 603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл: amarjargal@mofa.gov.mn
"Хөнгөн үйлдвэрлэлийн тухай" хуулийн төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.06.18-2021.07.18 Засгийн газрын  9/А байр  603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл:bolormaa@mofa.gov.mn, v.bolormaa@yahoo.com
Хүнсний зориулалтын хуванцар гадаргууг үйлдвэрлэхэд зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх зааврын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.06.16-2021.07.16 Засгийн газрын  9/А байр  502 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас: 51-261962, Цахим хаяг: tungalagfood@gmail.com, tungalag@mofa.gov.mn
“Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааны техникийн зохицуулалт”-ын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.05.24-2021.06.24 Засгийн газрын 9б байр, 504 тоот өрөө, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, утас: 51-261962, и-мэйл: ariuntuya@mofa.gov.mn
Монгол Улсын 2021 оны сүүлийн хагас жилд, 20222 оны эхний хагас жилд нэмэлтээр импортлох хуурай сүүний тоо, хэмжээний төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.05.10-2021.06.10 Засгийн газрын  9/А байр  502 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах  газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: uyanga@mofa.gov.mn
Төрөл бүрийн үүлдэр, омгийн малыг үржүүлэх бүс, байршлыг тогтоох журмын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.04.28-2021.05.28 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, bayasgalan@mofa.gov.mn, утас: 266095
Журмын төсөлд санал авч байна. Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд урамшуулал олгох журмын төсөлд санал авч байна.  Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.04.21-2021.05.21 Засгийн газрын 9б байр, 504 тоот өрөө, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Утас: 51-261962, И-мэйл: ariuntuya@mofa.gov.mn
Зохицуулах үйлчлэлтэй хүнсний тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.04.05-2021.05.05 Засгийн газрын  9/А байр  603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл: amarjargal@mofa.gov.mn
Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.03.22-2021.04.22 Засгийн газрын  9/А байр  603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл: amarjargal@mofa.gov.mn
Стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.02.02-2021.03.02 Засгийн газрын  9/А байр  603 тоот, Бодлого төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, И-мэйл: amarjargal@mofa.gov.mn
Экспортод бүтээгдэхүүн гаргасан дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээлийн хүүгийн татаас олгох, хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.01.22-2021.02.22 Засгийн газрын  9/А байр  303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Утас: 51-262913, И-мэйл: undral@sme.gov.mn
Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох, мөнгөн бус дэмжлэг үзүүлэх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2021.01.06-2021.02.06 Засгийн газрын 9/А байр 501 тоот, Газар тариалангийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас: 51-263408, Цахим хаяг: ulambaatar@mofa.gov.mn
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн мөрдөж ажиллах “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зохистой дадал хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар”-ын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.12.15-2021.01.15 Засгийн газрын  9/А байр  302 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Утас: 51-261537, И-мэйл: davaadulam@mofa.gov.mn
Мал, амьтны тавлаг байдлын таван эрх чөлөөг хангах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой эрхлэх зохистой дадлыг бэлчээрийн мал аж ахуйн анхан шатны үйлдвэрлэгчийн түвшинд хэрэгжүүлэх зорилгоор "MNS Хариуцлагатай нүүдэлчин зохистой дадлыг нэвтрүүлэхэд тавигдах шаардлагууд" стандартын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.12.14-2021.01.14 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: bolormaa@mofa.gov.mn
Малын удам зүйн үнэлгээний бүртгэлийн журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.10.08-2020.11.08 Засгийн газрын 9/А байр 704 тоот, Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Малын генетик нөөцийн хэлтэс, Утас: 51-266095, Э:  имэйл: uyangaa@mofa.gov.mn
Төрөл бүрийн үүлдэр, омгийн малыг үржүүлэх бүс, байршлыг тогтоох журам, Улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд сайжруулагчаар ашиглах үүлдэр омгийн мал үржүүлэх бүсийн чиглэлийн төсөлд санал авч байна. Төслийн энд дарж үзнэ үү. 2020.08.17-2020.09.17 Засгийн газрын 9/А байр 703 тоот, Мал аж ахуй хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, bayasgalan@mofa.gov.mn, утас: 266095
Кластераар бүсчлэн хөгжүүлэх чиглэлийнн төсөлд санал авч байна. Төслийн энд дарж үзнэ үү. 2020.06.29-2020.07.29 Засгийн газрын 9/А байр, 3 дугаар давхар, 305 тоот. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Утас: 51-262913, Email: munkhtsetseg@mofa.gov.mn
Тариалангийн газрыг атаршуулсан, атар газрыг эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүйгээр хагалсан бол буруутай этгээд нөхөн сэргээж, хохирол тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.05.26-2020.06.20 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Тариалангийн даатгалын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.05.26-2020.06.20 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Мал эмнэлгийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.05.26-2020.06.20 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 602 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51-262591, email: altangerelh@mofa.gov.mn, Ahuhuu@yahoo.com
Экспортод бүтээгдэхүүн гаргасан дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээлийн хүүгийн татаас олгох, хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.04.29-2020.05.29 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас:51-262913, email: undral@mofa.gov.mn
Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний нэгжид итгэмжлэл олгох, хүчингүй болгох, сунгах, бүртгэх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.03.02-2020.04.02 Засгийн газрын 9/А байр 704 тоот, Мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас: 51-266095, Цахим хаяг: tumenbayar.ts@mofa.gov.mn
Бог малын хээлтүүлэгч ялган төвлөрүүлэх, ашиглах технологийн журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.02.10-2020.03.10 Засгийн газрын 9/А байр 704 тоот, Мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас: 51-266095, Цахим хаяг: tumenbayar.ts@mofa.gov.mn
Мэргэжилтэй ажилтан үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2020.01.15-2020.02.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар, Утас:51-262913, email: sugarbayar@mofa.gov.mn
Худалдааны тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.12.23-2020.01.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51262591, email: enkhtsetseg@mofa.gov.mn
Хүнсний боловсруулах салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар, Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлснийг гэрчлэх тэмдгийн загварын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.12.06-2020.01.06 Засгийн газрын  9/А байр  504 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газар, Утас: 51-261962, И-мэйл: batbaatar@mofa.gov.mn
Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага Монгол Улсын стандартын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: oyunerdened@mofa.gov.mn
Гоёлын гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага Монгол Улсын стандартын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: oyunerdened@mofa.gov.mn
Хумс заслын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага Монгол Улсын стандартын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 303 тоот, Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас:51-262913, email: oyunerdened@mofa.gov.mn
11,12 сард экспортлох Стратегийн хүнсний тоо хэмжээнд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.11.15-2019.12.15 Засгийн газрын 9А байр 502 тоот өрөө, Утас: 51-261962, И-мэйл:gerelmaa@mofa.gov.mn
Сортын бүтээгчийн эрх олгох, нийтэд мэдээлэх тухай журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Сортын бүтээгчийн эрхийн хүсэлт гаргах, хүсэлтэд шүүлт хийх журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Таримал ургамлын шинэ сортыг нэрийг бүртгэх тухай журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Үрийн тариалангийн талбайд  хянан баталгаа хийх, хянан батлагчийг сургах, мэргэшлийн үнэмлэх олгох, түүнд  хяналт тавих журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Шинэ, ялгаатай, жигдэрсэн, тогтворжсон болохыг тогтоохтой холбогдсон журмын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.23-2019.11.23 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Нэгдсээ бодлого, төлөвлөлтийн газар, Утас: 51260709, email: bazarragchaau@yahoo.com
Биржээр арилжих бараа, түүхий эдийн жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай тушаалын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.10.08-2019.11.08 Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар 602 тоот, Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар Утас: 51-262591 Email: sugarbayar@mofa.gov.mn
Хүнсний зориулалтаар мал бэлтгэх, тээвэрлэх, тууварлах, үйлдвэрт хүлээн авах, төхөөрөх үед мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг, шинжилгээ хийх, үнэлэх стандарт ажиллагааны зааврын төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.09.18-2019-10.18 Засгийн газрын 9/Б байр, 28/А тоот өрөө, Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн үнэлгээний газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Батболд, Утас: 51-261644, Email: batbold@vet.gov.mn
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.07.29-2019.08.29 Засгийн газрын  9/А байр  703 тоот, Төрийн захиргааны удирдлагын газар, Хуулийн хэлтэс, Утас: 51-262293, И-мэйл: tsolmonjargal@mofa.gov.mn
Хүнсний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Tөслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.07.10-2019.08.10 Засгийн газрын 9А байр 603 тоот өрөө, Утас: 51-260709, 51-261537 khishigjargal@mofa.gov.mn, davaadulam@mofa.gov.mn
Малчин өрхийг үндэсний үйлдвэрлэгчээр бүртгэх, гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг, малчинд мэргэжлийн үнэмлэх олгох, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. өслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.04.15-2019.05.15 Засгийн газрын 9/А байр 403 тоот өрөө, Утас: 51-263247, khurelbaatar@mofa.gov.mn
Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлтийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журмын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2019.03.01-2019.04.01 Засгийн газрын  9/А байр  302 тоот, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, Утас: 51-261537, И-мэйл: davaadulambyambaa@gmail.com
Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам