Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Шадар сайдын тушаал

Дугаар Огноо Нэр
149 2020-11-30 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед боловсруулах үйлдвэрийн салбарын халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлэх зорилго бүхий "Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх түр журам"

Сайдын тушаал

 Дугаар Огноо Нэр
A/281, A/170 2020-08-26 Дүрэм батлах тухай /Зөгийн аж ахуйд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм/
A-138 2020-04-29 Захиргааны статистик мэдээллийн үзүүлэлт, заавар батлах тухай
A-76 2020-03-10 Монгол улсын 2020 онд нэмэлтээр импортлох стратегийн хүнсний нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай
A-27 2020-01-30 Журам батлах тухай /баяжуулсан хүнс  болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журам/
A-26 2020-01-30 Журам батлах тухай /баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх журам/
A/23/, A/16/07/, A/25 2020-01-22 Журам батлах тухай /хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт, олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам, спиртийн үйлдвэрээс аж ахуйн нэгж, байгууллагад спирт олгосон маягт, хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн захиалгын маягт, спиртийн гарцын тэнцлийн маягт, аж ахуйн нэгж, байгууллага спирт хүлээн авсан маягт/
A-17 2020-01-15 Журам шинэчлэн батлах тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны шагнал олгох журам/
A/519 2019-12-31 Монгол улсын 2020 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай
A/515 2019-12-30 Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, өсгөврийн хөрөнгө, шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсийг бүртгэх, нийтийн хэрэгцээнд гаргах журам батлах тухай
290/A-504 2019-12-26 Журам батлах тухай /Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох/
A/500/283 2019-12-25 Журам батлах тухай /Ургамал хамгааллын арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хэрэгжүүлэх/
A/501 2019-12-25 Журам батлах тухай /Малын бүртгэл/
A/456 2019-12-10 Журам батлах тухай /Мал, амьтны тэжээлийн нэмэлтийг бүртгэх, худалдах, эгүүлэн татах, импортын зөвшөөрөл олгох/
A/457 2019-12-10 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд хяналт тавих, үр дүнг мэдээлэх/
А-254,А/114 2019-08-13 Журам батлах тухай /Малын генетик нөөцийн үндэсний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх/
A-234 2019-07-18 Журам батлах тухай /Мал бэлтгэх, тууварлах, тээвэрлэх, үйлдвэрт хүлээн авах үеийн мал эмнэлэг хорио цээрийн журам/
А/166, А/251 2019-05-29 Хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар батлах тухай
А-119 2019-04-19 Журам батлах тухай /Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам/
А/59, А-45, А/81 2019-02-26 Жагсаалт батлах тухай /2019 онд Хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн/
A-43 2019-02-26 Аргачлал батлах тухай /Төмс, хүнсний ногоог богино хугацаанд хадгалах/
A-42 2019-02-25 Мэргэжлийн зэрэг дэв олгох, хүчингүй болгох, сунгах, бүртгэх журам батлах тухай
A-40 2019-02-20 Халдварт өвчингүй, тайван байдлыг улс, бүс, нутгаар тогтоон мэдээлэх журам батлах тухай
A-34 2019-02-12 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох өвчний жагсаалт батлах тухай
A-20 2019-01-23 Монгол Улсын 2019 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай
A-16 2019-01-16 Журам батлах тухай /Мал, амьтны гоц халдварт өвчнийг яаралтай мэдээлэх/
A-09 2019-01-10 Журам батлах тухай /Мал, амьтны эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тайлагнах журам/
A-08 2019-01-09 Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийх, баталгааны тэмдэг хэрэглэх журам батлах тухай
A-180 2018-10-25 Журам батлах тухай /Органик хүнсийг бүртгэх,нийтийн хэрэгцээнд гаргах/
А-163 2018-10-01 Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай /Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрт олгох зээлийн хэмжээ/
А/319,А-147,А/353 2018-09-03 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ариутгалын бодисыг бодисыг турших, ашиглах/
А-145 2018-08-28 Журам батлах тухай  /Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах/
А-136,А-158,А-210  2018-08-20 Аргачлал батлах тухай /тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд учруулсан хохирлыг тооцох/
A-129 2018-07-27 Арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай /“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/
А-114 2018-06-29 Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай /Зөгий үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрт олгох зээлийн хэмжээ/
A-94 2018-05-17 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай
А-84 2018-05-04 Журам батлах тухай /Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах/
А-68 2018-04-18 Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний төрөл, жишиг үнэ батлах тухай
A-29 2018-02-23 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай /Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр хүчингүй болж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт, Төслийн санхүүжилтийн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт/
A-09 2018-01-15 Журам, аргачлал батлах тухай /Хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик хүнс үйлдвэрлэхэд/
A-162 2017-12-11 Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
A-163 2017-12-11 2018 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай
А-76 2017-06-14 Журам батлах тухай /Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах/
А-50 2017-04-19 Жагсаалт батлах тухай /Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн/
А-49 2017-04-19 Журам, дүрэм батлах тухай /Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах/
A-37 2017-03-27 Салбарын судалгаа, хөгжлийн ажилд грант олгох журам
А-23 2017-02-23 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай
A-80  2016-06-24 Аргачлал батлах тухай /Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал/
A-63 2016-05-02 Журам батлах тухай /Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх/
A-61 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны буюу 2016-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/
A-60 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шат (2016-2020 он)-ны төлөвлөгөө/
A-43 2016-03-15 Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөр батлах тухай
 А-105 2015-08-24 Журам батлах тухай /Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлтэй холбогдсон/
A-102 2015-08-14 “Хүнсний аюулгүй сав” дэд хөтөлбөр батлах тухай
A-90 2015-06-26 Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай  дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт/
А/85 2014-08-06 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн фармакопейн хорооны ажиллах/
A/105 2013-08-12 Бордооны аюулгүй байдалд тавих шаардлага батлах тухай 
А/46/115 2013-04-08 Журам батлах тухай /Зайлшгүй сав, баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох, шошголох журам/
A/35 2013-03-07 Биржээр арилжих барааны жагсаалт, код, коджуулах журам батлах тухай
А/31 2013-02-26 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоох тухай /Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн дэх малын эм, бэлдмэл болон пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/
А/169 2011-09-20 Мэдээллийн шинэчилсэн маягт график батлах тухай
А/74 2011-05-12 Журам батлах тухай /малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/
А/86 2011-06-02 Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал, амьтны өвчний жагсаалт/
А/212 2010-09-10 Журам батлах тухай /мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
А-206 2010-08-27 Журам батлах тухай /Хоолны газрын нийтлэг журам/
А/67 2010-04-05 Заавар батлах тухай /мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар, Паразит өвчинтэй тэмцэх заавар/
10/6 2010-01-21 Журам батлах тухай /бод малыг индексжүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах журам/
63/67/87 2009/03/08 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам/
101/189/194 2005-07-15 Журам батлах тухай /инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн завсарлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам/
35 2005-03-16 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам, мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээний загвар, мал эмнэлэг ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээний код
А/74,154,170,175 2004-08-02 Журам батлах тухай /Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хувиарлалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам/
69 2004-07-09 Журам батлах тухай /мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих/
58 2004-07-01 Журам батлах тухай /согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам/
101 2004-05-19 Спиртийн хорогдлын норм батлах тухай
81/A39/118 2003-04-28 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах журам, Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах орон нутгийн салбар комиссын бүрэлдэхүүн/
А/60 2002-04-22 Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журам батлах тухай
61/a31/31/69 2002-03-14 Журам батлах тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам/
А/43 2001-04-05 Дүрэм батлах тухай /махны үйлдвэрт мөрдөх технологи, мал эмнэлэг ариун цэврийн нийтлэг дүрэм/
А/168 1999-11-22 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдэг, түүнийг хэрэглэх журам/
А/54 1994-08-09 Журам батлах тухай /Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох журам/
А/10 1994-03-14 Журам батлах тухай /Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам/

Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Дугаар Огноо Нэр
A-160 2019-05-02 Үрийн улаанбуудай 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-131 2019-04-15 Улаанбуудайн гурил 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-111 2019-04-09 Үрийн улаанбуудай 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
А-60 2019-03-07 Хуурай сүү, үхрийн мах 2019 онд импортлох зөвшөөрөл олгох тухай

 

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам