Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын бодлого

Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулахдаа дараах хууль, эрх зүйн орчины хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 

 1. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль /2019/
 2. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль /2012/
 3. Инновацийн тухай хууль /2012/
 4. Компанийн тухай хууль /2011/
 5. Үйлдвэр, технологийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /2009/
 6. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль /2006 он/
 7. Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хууль /2006/
 8. Хоршооны тухай хууль /1998/
 9. Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2019 оны 156 дугаар тогтоол/
 10. Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2019 оны 410 дугаар тогтоол/
 11. Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт/ /Засгийн газрын 2019 оны 90 дугаар тогтоол/
 12. Журам батлах тухай /Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам/ /Засгийн газрын 2020 оны 113 дугаар тогтоол/
 13. Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай /Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилггээний жагсаалт/ /Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоол/

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлдэг гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн  мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын танилцуулгыг энд дарж үзнэ үү.

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам