Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих үйлчилгээ

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ХУВЬД:

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч хуулийн этгээдэд бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газар жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарын бодлогын хүрээнд хууль, тогтоомж, журмыг шинэчилсэн. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсан найруулга, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр, Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр, Ахуйн үйлчилгээний хөтөлбөр болон бусад холбогдох эрхзүйн баримт бичгүүдийг батлуулж хэрэгжүүлж байна.

ИНКУБАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2019 онд баталсан. Тус хуулийг 12.1.6 дугаар зүйлд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид “бизнес инкубацийн үйлчилгээ” үзүүлнэ, Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн  4.3.6-д “Бизнес инкубатор төвүүдийг байгуулах, тэдгээрийн хүний нөөцийн ур чадварыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг дэмжих.” Зэрэг заалтууд тусгагдсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртийн 3.3.13-т “Жижиг, дунд үйлдвэр, бизнес эрхлэгчдэд орчин үеийн санхүүжилтийн хэлбэрүүдийг нэвтрүүлж, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг төрөөс бизнес инкубацын үйлчилгээгээр бойжуулж, томруулах бодлого хэрэгжүүлнэ.” гэж тусгасан.

Бизнес инкубацийн үйлчилгээнд “Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид төсөл боловсруулахад арга зүйн зөвлөгөө өгөх, холбогдох мэдээллээр хангах, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ажлын байр, тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр түрээслүүлэх, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн мэдээллээр үйлчлэх, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг гадаад, дотоодын зах зээлд сурталчлах, борлуулах, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай холбоо тогтоох, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд чиглэсэн үзэсгэлэн худалдаа, сурталчилгааг зохион байгуулах; бизнесийн удирдлага, менежмент, маркетинг, технологи дамжуулах зэрэг чиглэлээр ажил олгогчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн сургалт явуулах, зөвлөгөө өгөх” зэрэг үйлчилгээнүүд хамрагддаг.

Инкубацийн үйлчилгээ үзүүлдэг төвүүд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, төрөөс салбарын талаар баримталж буй бодлогыг цаг тухайд нь мэдээлэх, бизнесийн бүх төрлийн сургалтуудад хамруулах, зээл, санхүүгийн дэмжлэгт  хамрагдахад, инкубацийн үйлчилгээгээр дамжуулах дэмжлэг үзүүлэх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулан бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр  төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг холбож өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийг дэмжих хагмийн чухал дэмжлэг нь бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ юм. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 8.1-д “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний цар хүрээ, хөгжлийн үе шат, бүс нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө, гадаад зах зээлд нэвтрэх чадамж, техник, технологийн байдлыг нь харгалзан төрөөс дараах чиглэлийн дэмжлэгийг үзүүлнэ” гэсэн. Хуулийн 8.1.6, 12.1.2-т “Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ” жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд үзүүлнэ, Жижиг, дунд үйлдвэрийн үндэсний хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтын 3.1.3-д “Зөвлөх үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх” зэрэг заалтууд нь жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрхзүйн орчныг бүрдүүлсэн.

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг туршлагатай, нарийн мэргэшсэн зөвлөхүүд үзүүлдэг. Зөвлөх үйлчилгээ нь жижиг, дунд бизнест тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зөвлөмж, аргачлал, шийдэл гаргаж өгнө. Мөн шинэ мэдлэг, мэдээлэл хуваалцах, арга технологи нэвтрүүлэх, менежментийн ур чадвар олгох, санхүү хөрөнгө оруулалт татахад туслалцаа үзүүлэх зэргээр компанийн өсөлт хөгжил, борлуулалтыг нь нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн зөвөлгөө өгч бодит үр дүнд хүргэн ажилладаг. Дараах салбаруудад бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, бизнес төлөвлөгөө хийх, дотоод аудит, засаглал, манлайлал хүний нөөцийг сайжруулах, эрсдлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох, байгууллагын бизнесийн оношлогоо хийх зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.

Яагаад Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ хэрэгтэй вэ? Таны бизнесийн харж чадахгүй байгаа боломж, хүндрэл бэрхшээлийг оношилж, асуудлыг шийдвэрлэх аргыг тодорхойлдог. Үүний үрээр бизнест тань бүтээмжтэй, ашиг, хэмнэлт, өсөлт, өргөжилтийг бий болгодог.

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн банкны “Жижиг, дунд үйлдвэрийн санхүүжилтийн хүртээмжийг сайжруулах нь” төсөл, Хөгжлийн шийдэл ТББ-ийн хэрэгжүүлж буй “БЭСТ” хөтөлбөрүүдийн хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг чадавхижуулах, бизнес оношилгоо хийн ажиллаж байна. Мөн бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг олон мэргэжлийн холбоо, байгууллагууд ажиллаж байна.

Зээлийн үндсэн төлбөр хойшлуулах хүсэлт гаргах загвар, хавсаргах материалын жагсаалт

Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ ирүүлэхдээ дараах бичиг баримтын бүрдэлийг хангасан байх:

  • Зээлийн үндсэн төлбөр хойшлуулах хүсэлт /загварын дагуу/
  • Зээлийн эргэн төлөлтийн графикийн санал /III/01/2020-VI/30/2020 хооронд төлбөр зохих зээлийн үндсэн төлбөрийг 2020 онд багтаан хэрхэн төлж барагдуулах төлбөрийн график/
  • Үйл ажиллагааны орлого буурсан, түрээсийн өр төлбөрөө төлөх, үйл ажиллагааны зардлын өртэй байгаа болон ажлын байраа хадгалахад хүндрэлтэй байгааг нотлох бичиг баримт, дансны хуулга
  • Цаашид зээлийн гэрээний үүргээ ханган биелүүлэхэд зээлийн үндсэн төлбөрийг хойшлуулсан нь зээлийн гэрээг зөрчих үндэслэл болохгүй байх талаарх тодорхойлолт

Загвар татах бол ЭНД дарна уу.

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлэх тухай хүсэлтийн албан бичгийн загварыг ЭНД ДАРЖ татаж авна уу. (Жич: Орон нутгийн ААН бол тухайн аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт хүсэлт гаргана)

Санамж: Хэрэв жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчид хамаарахгүй үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол хуульд заасны дагуу тодорхойлолт олгох боломжгүй тул хүсэлт гаргах шаардлагагүй гэдгийг анхаарна уу.

Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчид хамаарахгүй үйл ажиллагааны жагсаалтыг энд дарж харна уу.

Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам