Тусгай зөвшөөрөл


 

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан, иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрөл, лицензийн тухай тайлбар

 • Яамнаас олгох аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, лиценз олгох, сунгахад төлөх Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг энд дарж үзнэ үү.

Тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээ цахимжлаа.

 • Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулахад шаардлагатай материалыг license.mofa.gov.mn цахимээр ирүүлнэ үү.

Тусгай зөвшөөрөл, лиценз авахад бүрдүүлэх бичиг баримт

Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинааас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн  баримт /БЗД-ын татварын хэлтэст/
 4. Цагдаагийн байгууллагын санал  /Нийслэлийн цагдаагийн газрын эсхүл тухайн аймгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн албан тоот - камер/
 5. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал
 6. Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төслийн баримт бичиг
 7. Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн 3 жилийн тайлан
 8. Үйлдвэрийн байрны талаарх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт
 9. Татварын албаны санал, тодорхойлолт
 10. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 11. Барааны тэмдгийг баталгаажуулсан баримт
 12. Стандарт хэмжил зүйн газрын тохирлын гэрчилгээний хуулбар
Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинааас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээнд заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө өргөдлийг гэрээ дүгнэсэн актын хамт гаргана./
 2. Үйлдвэрлэлийн болон ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, үйлдвэрийн байрны талаарх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт
 3. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал
 4. Татварын асуудал хариуцсан төрийн захирганы байгууллага эсхүл үндэсний татварын албаны цахим санал, тодорхойлолт /ТЕГ-ын албан бичиг/
 5. Цагдаагийн байгууллагын санал  /Нийслэлийн цагдаагийн газрын эсхүл тухайн аймгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн албан тоот - камер/            
 6. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
 7. Барааны тэмдгийг баталгаажуулсан баримт
 8. Стандарт хэмжил зүйн газрын тохирлын гэрчилгээний хуулбар
 9. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 10. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ                                   
 11. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /БЗД-ын татварын хэлтэст/
Согтууруулах ундаа импортлох зөвшөөрөл шинээр олгоход бүрдүүлэх бичиг баримт 
 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Цагдаагийн байгууллагын санал  /Нийслэлийн цагдаагийн газрын эсхүл тухайн аймгийн цагдаагийн газар-камер/
 4. Стандарт хэмжил зүйн газрын тохирлын гэрчилгээний хуулбар
 5. Импортлох согтууруулах ундааны дээжийг нь хилийн гаалийн эрүүл ахуйн хяналт шалгалт хийлгүүлэн баталгаажуулсан баримт, дүгнэлт /ГЕГ-ын Гаалийн төв лабораторийн дүгнэлт эсхүл шинжилгээний үр дүн бүхий албан бичиг/
 6. Импортлох согтууруулах ундааны дээжийг Эрүүл ахуйн мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар урьдчилан шинжлүүлж, дүгнэлтийг согтууруулах ундааны төрөл тус бүрээр гаргуулсан баримт /МХЕГ-ын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газрын албан бичиг болон улсын байцаагчийн дүгнэлт /
 7. Согтууруулах ундаа импортлох, худалдан авах гэрээ
 8. Импортлох хүнс нь зохистой дадал, хяналт, удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан баримт
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн  баримт /БЗД-ын татварын хэлтэст/
Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл шинээр олгоход бүрдүүлэх баримт
 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн  гэрчилгээ
 3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /БЗД-ын татварын хэлтэст/
 4. Цагдаагийн байгууллагын санал  /Нийслэлийн цагдаагийн газрын эсхүл тухайн аймгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн албан тоот - камер/  
 5. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал
 6. Имортлох тамхины эрүүл ахуйн нөхцөл, тамхин дахь хорт бодисын агууламжийн талаарх эрүүл  мэндийн  дүгнэлтийг  мэргэжлийн  хяналтын  асуудал  эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тамхины төрөл тус бүрээр гаргуулсан баримт /МХЕГ-ын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газрын албан бичиг болон улсын байцаагчийн дүгнэлтийн хуулбар/
 7. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт импортлох тамхинд агуулагдах бохь, никотин, бусад хорт бодисын   зөвшөөрөгдөх   дээд   хэмжээний   стандартыг   Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр баталгаажуулсан баримт /Тохирлын гэрчилгээний хуулбар/
 8. “Импортын мэдэгдэл” /мэргэжлийн хяналтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас авсан байна/
 9. Тамхи импортлох худалдан авах гэрээ
 10. Үйлдвэрийн чанарын сертификат тохирлын гэрчилгээ
 11. Экспортлох эрх бүхий байгууллага буюу экспортлогч улсын нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч байгууллагын тодорхойлолт Монгол Улсын худалдаалахыг зөвшөөрсөн тухай тэмдэглэл
Согтууруулах ундаа, тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг
 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь гэрээнд заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө өргөдлийг гэрээ дүгнэсэн актын хамт гаргана./
 2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ                                   
 3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /БЗД-ын татварын хэлтэст/
Малын генетик нөөцийг ашиглах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Хүсэлтийн маягт;
 • Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот;
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүний хувьд иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх;
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
Малын генетик нөөцийг ашиглах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгахад бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Хүсэлтийн маягт;
 • Тусгай зөвшөөрөл сунгахыг хүссэн албан тоот;
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүний хувьд иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Хугацаа дуусах тусгай зөвшөөрөл /эх хувь/;
 • Тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд хийсэн ажлын тайлан мэдээлэл /малын үр, хөврөл үрийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн болон үржлийн мал гадаадаас авсан, гадаадад гаргасан талаарх/;
 • Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх;
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт; /***Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө хүсэлтээ малын генетик нөөцийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад гаргана./
Лиценз авахад бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Хүсэлтийн маягт;
 • Лиценз хүссэн албан тоот;
 • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүний хувьд иргэний үнэмлэхний хуулбар;;
 • Үржлийн мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Гадаадад гаргах малын төрөл, зүйл, үүлдэр, нас, хүйс, хувийн дугаар, тоог хүсэлтэд хавсаргаж ирүүлнэ.
 • Гадаадын иргэн, хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ /Монгол хэл дээр орчуулсан баталгаат орчуулгын дардастай байх/
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт; /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасны дагуу гадаадад гаргах малын тоо толгой тутамд тэмдэгтийн хураамж төлнө/

Малын генетик нөөцийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл шинээр авах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж
Малын генетик нөөцийг ашиглах үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөл эрхлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж үзнэ үү.

Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.    Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл. Жич: Тухайн аж ахуйн нэгж өөрийн албан бланк дээр бичсэн байх;
2.    Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхийг нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
3.    Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх;
4.    БОАЖЯ-наас авсан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтээр шаардсан тохиолдолд нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлт;
5.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
6.    Хугацаа сунгуулах бол тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд импортолсон, борлуулсан ургамал хамгаалахад ашиглах бодисын тайлан.

Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.    Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл. Жич: Тухайн аж ахуйн нэгж өөрийн албан бланк дээр бичсэн байх;
2.    Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн бол иргэний үнэмлэхийг нотариатчаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
3.    үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх;
4.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /шинээр авахад 125,000 төгрөг/;
5.    Хугацаа сунгуулах бол тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд таримал ургамлын  үр үйлдвэрлэсэн тухай тайлан.

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

1.    Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;
2.    Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
3.    Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх;
4.    Паркийн техник, эдийн засгийн үндэслэл;
5.    Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө;
6.    Паркийн техник, технологийн түвшингийн үнэлгээ;
7.    Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;
8.    Гэрээ байгуулах паркийн нэгжийн жагсаалт;
9.    Тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн санал;
10.    Татварын албаны тодорхойлолт;
11.    Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх санхүү, эдийн засаг, технологи, менежментийн чадавхитай эсэхийг нотлох баримт;
12.    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /шинээр авах, хугацаа сунгахад 200,000 төгрөг/;
13.    Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, гэрчилгээ шинээр авах тохиолдолд гэрчилгээний үнэ төлсөн баримт
14.    Хугацаа сунгуулах бол тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын тайлан.

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам