Тариалангийн эдэлбэр газрын ашиглалт

Өөрийн эзэмшлийн тариалангийн талбайн тухайн мэдээллийг дараах ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Тариалангийн эдэлбэр газрын ашиглалт

Бүсийн нэр Тариалангийн нийт
талбай, га
Ашиглагдаж буй
талбай, га
Атаршсан
талбай, га

Ашиглалтгүй талбайн
эзлэх хувь

Төв 821208 569145 252063 30.7
Хангай 139768 44098 95670 68.4
Баруун 126393 22302 104091 82.4
Зүүн 181753 104811 76942 23.6
Говь 376 376 0 0
Улсын дүн 1269498 740732 548766 51.9

 

 

Төвийн бүс

Хэрэгжүүлэх ажлууд

 • Техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх
 • Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх
 • Газрын эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулах
 • Эрчимжсэн МАА-н бүсийг тогтоох, талбайг бэлчээрийн малаас хамгаалах
 • Хөрсний үржил шимийг сайжруулах бордооны зохистой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
 • Талбайг геомэтрийн зөв хэлбэрт оруулж өргөжүүлэх, чулуугүйжүүлэх

 

Аймгийн нэр Тариалангийн нийт
талбай, га
Ашиглагдаж буй
талбай, га
Атаршсан талбай,
га
Ашиглалтгүй талбайн
эзлэх хувь
Сэлэнгэ 329708 309244 20444 6.2
Төв 327193 155586 171607 52.4
Дархан-Уул 41619 31922 9697 23.3
Булган 113697 63805 49892 43.9
Орхон 9011 8588 423 4.7
Нийт дүн 821208 569145 252063 30.7

 

Хангайн бүс

Хэрэгжүүлэх ажлууд

 • Техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх
 • Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх
 • Талбайг малаас хамгаалах, хашаажуулах
 • Хөрсний үржил шимийг сайжруулах бордоо, ургамал хамгааллын бодисийн зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх
 • Атаршсан талбайг эргэлтэд оруулах

 

 

 

 

Аймгийн нэр Тариалангийн нийт
талбай, га
Ашиглагдаж буй
талбай, га
Атаршсан талбай,
га
Ашиглалтгүй талбайн
эзлэх хувь
Архангай 47463 7347 40116 84.5
Өвөрхангай 38676 6204 32472 84.0
Хөвсгөл 42180 29818 12362 29.3
Баянхонгор 11449 729 10720 93.6
Нийт дүн 139768 44098 95670 68.4

 

 Зүүн бүс

Хэрэгжүүлэх ажлууд

 • Техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх
 • Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх
 • Талбайг малаас хамгаалах, хашааууулах
 • Хөрсний үржил шимийг сайжруулах бордоо, ургамал хамгааллын бодисийн зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх
 • Усалгаатай тариаланг нэмэгдүүлэх
 • Атаршсан талбайг эргэлтэнд оруулах

 

Аймгийн нэр Тариалангийн нийт
талбай, га
Ашиглагдаж буй
талбай, га
Атаршсан талбай,
га
Ашиглалтгүй талбайн
эзлэх хувь
Дорнод 89844 53650 36194 23.2
Хэнтий 83292 30730 75762 63.1
Сүхбаатар 28617 431 28186 98.5
Нийт дүн 181753 104811 76942 53.3

 

Баруун бүс

Хэрэгжүүлэх ажлууд

 • Техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх
 • Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх
 • Талбайг малаас хамгаалах, хашааууулах
 • Хөрсний үржил шимийг сайжруулах бордоо, ургамал хамгааллын бодисийн зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх
 • Усалгаатай тариаланг нэмэгдүүлэх
 • Атаршсан талбайг эргэлтэнд оруулах

 

Аймгийн нэр Тариалангийн нийт
талбай, га
Ашиглагдаж буй
талбай, га
Атаршсан талбай,
га
Ашиглалтгүй талбайн
эзлэх хувь
Увс 50509 12713 37796 74.8
Баян-Өлгий 1892 1289 603 31.9
Ховд 8293 2856 5437 65.6
Завхан 60580 4790 55790 92.1
Говь-Алтай 5119 654 4465 87.2
Нийт дүн 126393 22302 104091 82.4

 

Говийн бүс

Хэрэгжүүлэх ажлууд

 • Техник, технологийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх
 • Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх
 • Талбайг малаас хамгаалах, хашааууулах
 • Хөрсний үржил шимийг сайжруулах бордоо, ургамал хамгааллын бодисийн зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэх
 • Усалгаатай тариаланг нэмэгдүүлэх
 • Хамгаалагдсан хөрсний тариалан, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх

 

Аймгийн нэр Тариалангийн нийт
талбай, га
Ашиглагдаж буй
талбай, га
Атаршсан талбай,
га
Ашиглалтгүй талбайн
эзлэх хувь
Дорноговь 60 60 0 0.0
Дундговь 101 101 0 0.0
Өмнөговь 164 164 0 0.0
Говьсүмбэр 51 51 0 0.0
Нийт дүн 376 376 0 0.0
Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам