Газар тариалангийн талбайн ургамал хамгаалал

УРГАМЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД - БИДНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД

Ургамлын эрүүл мэндийг хамгаалах замаар дэлхий нийтэд тулгараад буй өлсгөлөн, ядуурлыг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалах болон эдийн засгийн хөгжлийг нэмэгдүүлэхэд  чиглэлээр дэлхий нийтийн дунд мэдлэг, мэдээллийг түгээх,  нэмэгдүүлэх зорилгоор Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий Ассемблээс 2018 оны 12 сард 2020 оныг Олон Улсын Ургамлын Эрүүл Мэндийн жил болгон албан ёсоор зарласан.

Байгаль цаг уурын өөрчлөлт, болон хүний үйл ажиллагаанууд нь экосистемийг аль хэдийн өөрчлөлтөд оруулан биологийн төрөл зүйлийг багасган, ургамлын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх хөнөөлт организмыг оршин тогтнуулах шинэ орчинг бий болгож байна. Үүний зэрэгцээ сүүлийн арван жилд  олон улсын худалдаа, аялал жуулчлал 3 дахин ихэсч  дэлхий дахинд ургамлын хортон шавж, ургамлын  өвчин маш хурдан тархаж байгалийн ургамал болон байгаль орчинд асар их хохирол учруулж байна.

Тус яамнаас энэхүү арга хэмжээг олон нийтэд сурталчлах таниулах зорилгоор өнгөрсөн онд тариалан эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд болон газар тариалангийн салбарт ажиллаж буй төрийн албан хаагчдын мэдлэг мэдээллийг өргөжүүлэх зорилгоор олон улсаас хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн багтай хамтран ургамлын эрүүл мэндийг хамгаалах, ургацын тоо хэмжээ, чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ургамал хамгааллын бодисын зохистой хэрэглээ, ургамал хамгааллын зохистой дадал, хөнөөлт организмтой байгаль орчинд ээлтэй аргаар тэмцэх зэрэг сэдвүүдээр сургалт, талбайн өдөрлөгийг зохион байгуулсан.

Мөн тус яамнаас Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран зүүн бүсийн тариалангийн талбайн хөнөөлт организмын тархалтын  судалгааг хийж, тэмцэх арга хэмжээг боловсруулсан. Энэхүү судалгаанд хамрагдсан талбайд ямар нэгэн гадны, харь буюу урьд өмнө манай оронд бүртгэгдэж байгаагүй хөнөөлт организм илрээгүй болно.

2020 онд  Ургамлын эрүүл мэндийн жилтэй холбогдуулан баруун бүсийн тариалангийн талбайн хөнөөлт организмын тархалтын  судалгааг хийж, тэмцэх арга хэмжээг боловсруулах,  НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран олон нийтийн дунд  ургамлын эрүүл мэндийн талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан ургамлын эрүүл мэндийн ач холбогдол, холбогдох хууль эрх зүйн орчин зэргийг хэлэлцэх,  сурталчлах, зурагт хуудас хэвлүүлэн тараах, цахим сургалт зохион байгуулах, хүнсний ногоо, хүлэмжийн аж ахуй, жимсний аж ахуй эрхлэгчдийн дунд хөдөө аж ахуйн зохистой дадал, ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж буй сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх видео бичлэгийн уралдаан зарлах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Ургамал хамгааллын чиглэлээр 2020 онд хийсэн ажил:

 1. Ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглах пестицид, химийн бордооны жагсаалт /Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2020 оны А/125, А-69, А-143 дугаар тушаал/-ыг батлуулсан. Жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.
 2. Хөдөө аж ахуйн салбарт ургамал хамгаалал, хөрсний үржил шимийг сайжруулах зориулалтаар ашиглах биологийн гаралтай бодисын талаар мэргэжлийн санал дүгнэлт, шийдвэр гаргах орон тооны бус Салбар зөвлөлийн 2020 оны 04 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр Монгол Улсад ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох биобэлдмэлүүдийн жагсаалтыг батлуулсан. Жагсаалтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.
 3. Ургамал хамгааллын тухай хуулийн 8.1.10-ийг үндэслэн баруун бүсийн Баян-өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Увс аймгуудын тариалангийн талбайн хөнөөлт организмын тархалт, зүйлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох, судалгаа хийх, тэмцэх арга хэмээг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгүүлэх тухай гэрээг Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй байгуулсан. Уг судалгааны ажлын зорилго нь тариалангийн талбайд тархсан таримлын өвчин, хөнөөлт шавж, хог ургамал, мэрэгчийн талаарх тархалтын зэргийг аймаг тус бүрээр  тогтоон, тэдгээртэй тэмцэх хүн, мал амьтан байгальд ээлтэй аргыг боловсруулахад оршино. Мөн манай улсад хорио цээртэй болон хязагаарлагдмал тархсан хөнөөлт организмыг илрүүлэх, нэвтрэн орж ирсэн арга замыг тодорхойлох, тархалтыг тогтоох, тэдгээрийн биологийн онцлог, төрөл зүйлийг харгалзан тэмцэх арга хэмжээг боловсруулах, цаашид урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг  авах зэрэг ажлыг хийх болно. Одоогийн байдлаар тус хүрээлэн аймгуудын тариалангийн талбайн судалгааг хийж дуусган, судалгааны ажлыг боловсруулах, нэгтгэх ажлыг хийж байгаа ба тус яаманд явцын тайланг ирүүлээд байна.

Ургамал хамгаалахад ашиглах бодис импортлох, ургамал хамгаалахад ашиглах бодис борлуулах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал:

 1. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  11 дүгээр зүйлийн 11.1-д заасны дагуу дараахь материалыг бүрдүүлнэ.
  • тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;
  • тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн  улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар ;
  • улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
  • үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын санал;
 2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.5. тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан хуульд  заасан бусад баримт бичиг гэж заасны дагуу Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний дүгнэлт /Хэрэв дүгнэлтээр нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай гэсэн бол импортлохоор төлөвлөж буй ургамал хамгааллын бодисуудыг хадгалах агуулахад хийсэн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайланг ирүүлэх/-ийг хийлгэн хавсралтаар хүргүүлнэ.
 3. Төлбөр тушаах дансны мэдээлэл
  • Төрийн сан банк: 10090019002 дансанд 5000 төгрөг
  • Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс, Улаанбаатар банк, 2609030278 дансанд 20000 төгрөг
Зохиогчийн эрх ©2021 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам