Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд

 • Шинжлэх ухаан, технологийн салбар зөвлөл

Төрийн нарийн бичгийн дарга

 • Төрийн захиргааны удирдлагын газар

  Хуулийн хэлтэс

 • Бодлого, төлөвлөлтийн газар

  Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

  Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтэс

 • Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  Малын генетик, нөөцийн хэлтэс

 • Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  Хөрс, ургамал хамгаалал, үр сортын хэлтэс

 • Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

 • Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

  Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс

 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

 • Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

Зохиогчийн эрх ©2022 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам