Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд

 • Шинжлэх ухаан, технологийн салбар зөвлөл

Төрийн нарийн бичгийн дарга

 • Төрийн захиргааны удирдлагын газар

  Хуулийн хэлтэс

 • Нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар

  Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

 • Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

 • Мал аж ахуйн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар

  Малын генетик, нөөцийн хэлтэс

 • Газар тариалангийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар

  Хөрс, ургамал хамгаалал, үр сортын хэлтэс

 • Хөнгөн үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар

 • Хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар

  Худалдаа, нийтийн хоолны хэлтэс

 • Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газар

 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Зохиогчийн эрх ©2020 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам