Усалгаатай тариалан

Аймгийн хэмжээгээр төмс, хүнсний ногоо, малын тэжээл, жимс жимсгэнэ, бусад таримал нийт 1549,1 га талбайд усалгаатай эрхэлж, нийт тариаланд эзлэх усалгаатай талбай 19,4 хувьтай байгаа бөгөөд урд оноос 1 хувиар өссөн байна.

Дээрх арга хэмжээнүүдийн дүнд услалтын системүүдийг түшиглэн 5 га-д халтар арвай, 152 га-д төмс, 86,6 га-д хүнсний ногоо, 11 га-д жимс жимсгэнэ, 16 га-д малын тэжээл тариалж , 4 тн арвай, 1853 тн төмс, 1006 тн хүнсний ногоо, 3 тн жимс жимсгэнэ хураан авч, услалтын системүүдийн ашиглалт 91.0 хувьтай байна.

2018-12-20T05:28:19+00:00